New Page 2

Na podlagi prvega in drugega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 110/2006 - UPB3) in 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin. št. 3/06 in 14/06), je občinski svet Občine Nazarje, na svoji 7. redni seji, dne 17. 7. 2007 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Nazarje

1. člen

V naslovu Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Nazarje se črta beseda »upravičencev«, tako, da se pravilno glasi: Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Nazarje.

2. člen

V Odloku o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 5/02 se dopolni 3. člen, tako, da se črta pika na koncu stavka in se nadaljuje z besedilom: »in vložene vloge upravičenca ali njegovega pravnega naslednika.«

3. člen

Dopolni se 6. člen, tako, da se doda nov odstavek, ki se glasi:

V kolikor je upravičenec vložil vlogo brez zgoraj navedenih dokazil, komisija odloči o upravičenosti zahtevka na podlagi dokazil, zbranih v postopku priprave seznama upravičencev, iz katerih nedvoumno izhaja njegova pravica.

4. člen

Doda se nov 6. a člen, ki se glasi:

Upravičencem iz 3. člena tega odloka bo občina Nazarje s sklepom vrnila sorazmerni delež od zneska, ki ga bo prejela iz Slovenske odškodninske družbe v skladu z določili 4. člena zakona. Z vračanjem je dolžna začeti v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada vračanj v JTO.

Vračilo sorazmernega deleža se nakaže na transakcijski račun upravičenca v roku petnajstih dni od vročitve sklepa iz prvega odstavka tega člena, če upravičenec na sklep v zakonitem roku ni vložil pritožbe.

Če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz 3. člena odloka, mora za povrnitev upravičenih sredstev v JTO predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

Številka: 032 - 0001/2007 - 7

Datum: 17. julij 2007

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.