New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) in drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07) je Občinski svet Občine Komen na 21. redni seji dne 26. 11. 2008 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2009

1.

Vrednost točke za obračun občinskih taks v letu 2009 znaša 0,05733 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.

 

Št. 032-19/2008-4

Komen, dne 26. novembra 2008

 

Župan

Občine Komen

Uroš Slamič l.r.