New Page 1

Na podlagi 174. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 9. 10. 2003 sprejel

O D L O K

o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu Avtobusna postaja

1. člen

Odlok o zazidalnem načrtu Avtobusna postaja (Uradno glasilo, št. 2/90) preneha veljati.

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 351-390/03

Ajdovščina, dne 10. oktobra 2003.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.