New Page 2

Občinski svet Občine Vitanje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12 in 35/13) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (UGSO, št.20/2012) na 22. seji, dne 27. 3. 2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA STANOVANJSKE SOSESKE »ŠTAJNHOF« VITANJE

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske Vitanje – »Štajnhof« Vitanje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/95 z datumom 4.II.1995 (v nadaljevanju Osnovni odlok o ZN).

 

2. člen

Za 2. členom osnovnega odloka se dodajo trije novi členi 2.a, 2.b in 2c, ki se glasijo:

»2.a člen

V območju individualne stanovanjske zazidave Štajnhof je dovoljena odstranitev obstoječih dotrajanih objektov in gradnja novih objektov, ki bodo nadomeščali odstranjene objekte. Namembnost novih objektov mora biti enaka tisti namembnosti, ki so jo imeli odstranjeni objekti.

2.b člen

Za nove objekte in za objekte, ki se rekonstruirajo veljajo naslednji pogoji za oblikovanje:

·      Tlorisni gabarit novega objekta lahko presega tlorisni gabarit odstranjenega objekta za do 40%, v kolikor so zagotovljeni ustrezni odmiki od parcelnih mej v dogovoru z lastnikom sosednje parcele.

·      Novozgrajeni objekti so lahko odmaknjeni od gradbene linije za največ 2m proti notranjosti parcele.

·      Etažnost novega objekta je lahko pritličje in mansarda.

·      Naklon strehe je lahko od 35o do 45o; dovoljena je izvedba čopov in frčad.

 

2.c člen

V območju individualne stanovanjske zazidave Štajnhof je na vseh objektih dovoljena ureditev bivalnih prostorov na podstrešjih objektov s pogojem, da ureditev ne spreminja višinskih gabaritov objekta in predpisanega naklona strehe.«

 

3. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija Republike Slovenije.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-002/2014-008

Datum:   27. 3. 2014

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan