New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 118. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Črenšovci na redni 2. seji dne 7. 12. 2006 sprejel

 

 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E

 

 

S T A T U T A

 

 

Občine Črenšovci

 

 

1. člen

 

 

5. člen Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:

 

 

»Sedež Krajevne skupnosti Črenšovci je v Črenšovcih, Ulica Prekmurske čete 20. Sedež Krajevne skupnosti Bistrica je na Gornji Bistrici, Gornja Bistrica 116.«

 

 

2. člen

 

 

V 9. členu se spremeni dvanajsta alinea prve točke tako, da glasi: »določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine.«.

 

 

V 9. členu se v prvi alinei 9. točke črta besedilo: »variantni dodatek: o uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih v katere stopa občina.«.

 

 

3. člen

 

 

V 10. členu se dvajseta alinea črta.

 

 

4. člen

 

 

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Delo organov občine je javno.

 

 

Organi občine obveščajo javnost o svojem delu in načinu poslovanja ter o uresničevanju pravic strank ter drugih vprašanjih, ki zanimajo javnost, preko svojih publikacij, internega kanala CATV, preko svetovnega spleta, na novinarskih konferencah ali na drug primeren način.

 

 

Javnost dela se zagotavlja tudi z objavo splošnih aktov občine na svetovnem spletu ter z navzočnostjo predstavnikov medijev in drugih zainteresiranih oseb na javnih sejah organov občine. Občina zagotavlja pogoje, ki omogočajo prisotnost zainteresiranih oseb na javnih sejah organov občine.

 

 

Pri dajanju obvestil je potrebno spoštovati predpise, ki določajo tajnost podatkov ali njihovih posameznih delov, kakor tudi predpise o dostopu do informacij javnega značaja. Obvestila morajo biti pripravljena tako, da varujejo ugled strank in drugih udeležencev v postopku.

 

 

Za odnose z javnostjo skrbita župan in direktor občinske uprave ali druga pooblaščena oseba v skladu s pravili, ki jih določi župan.«

 

 

5. člen

 

 

Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita:

 

 

»14.a člen

 

 

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam, v skladu z zakonom.

 

 

Organi občine zagotavljajo uporabnikom dostop do splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah. Organi občine dajejo splošne informacije o načinu poslovanja organov pri odločanju in izdajanju potrdil, ter pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb.

 

 

Organi občine obravnavajo predloge, pripombe, vprašanja, kritike in pohvale strank in so dolžni odgovoriti na vloge strank na način in v rokih kot jih določajo predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.

 

 

14.b člen

 

 

Če zadeva, ki jo vodijo organi občine nima narave informacije javnega značaja, imajo stranke in druge osebe pravico do vpogleda v zadevo, če verjetno izkažejo pravni interes v zadevi.

 

 

V tem primeru imajo tudi pravico pregledovati in prepisovati ter na svoje stroške kopirati dokumente zadeve.«

 

 

6. člen

 

 

16. člen se v celoti spremeni in glasi:

 

 

»Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

 

 

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

 

 

– sprejema statut občine,

 

 

– sprejema odloke in druge občinske akte,

 

 

– sprejema poslovnik za svoje delo,

 

 

– sprejema strategijo razvoja občine ter druge razvojne programe občine,

 

 

– sprejema prostorske akte občine, v okviru, ki ga določa zakonodaja,

 

 

– sprejema občinski proračun ter zaključni račun,

 

 

– sprejema letni program prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine,

 

 

– na predlog župana ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo pristojnost, organizacijo in delovno področje,

 

 

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja organe skupne občinske uprave, pri čemer lahko za usklajevanje dokončnih odločitev pooblasti župana,

 

 

– nadzoruje delo župana in podžupana ter občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,

 

 

– potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

 

 

– imenuje in razrešuje občinsko volilno komisijo,

 

 

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,

 

 

– imenuje in razrešuje člane odborov in komisij občinskega sveta,

 

 

– imenuje in razrešuje predstavnika občine v sosvetu načelnika upravne enote,

 

 

– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

 

 

– odloča o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti občine (premičnim in nepremičnim), kolikor zakon ali ta statut ne določata drugače,

 

 

– razpisuje referendum,

 

 

– daje pobudo za sklic zbora občanov,

 

 

– določa kriterije za nadomestila in nagrade članom občinskega sveta, odborov in komisij, nadzornega odbora in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,

 

 

– odloča o načinu opravljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb,

 

 

– ustanavlja gospodarske javne zavode in javne agencije ter javne gospodarske družbe ter izvaja ustanoviteljske pravice, razen, če ustanovitveni akt ne določa, da ustanoviteljske pravice izvršuje župan,

 

 

– ustanavlja javne zavode s področja družbenih dejavnosti ter druge javne zavode s področja negospodarstva ter izvaja ustanoviteljske pravice, razen, če ustanovitveni akt ne določa, da ustanoviteljske pravice izvršuje župan,

 

 

– podeljuje koncesije, če tako določa zakon,

 

 

– določa prispevke in cene na področju gospodarskih javnih služb, komunalne takse ter druge cene in nadomestila za katere je pristojen v skladu z zakonom in veljavnimi podzakonskimi akti,

 

 

– določa pogoje za priključitev na komunalne naprave in pogoje koriščenja komunalnih storitev,

 

 

– odloča o najemu dolgoročnih posojil in dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Črenšovci,

 

 

– daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Črenšovci,

 

 

– predpisuje davke in prispevke v skladu z zakonom,

 

 

– sprejema program in letni načrt ter določa organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizacijo in način izvajanja varstva pred požari,

 

 

– odloča o povezovanju občine z drugimi lokalnimi skupnostmi in organizacijami na državni in meddržavni ravni,

 

 

– sprejema začasne nujne ukrepe v skladu z zakonom,

 

 

– opravlja druge naloge določene z zakonom in tem statutom.«

 

 

7. člen

 

 

V 25. členu se za prvim stavkom drugega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi: »Glas je opredeljen, če se glasi »za« ali »proti««.

 

 

8. člen

 

 

V 27. členu se spremeni tretji odstavek in na novo glasi: »Stalna delovna telesa štejejo sedem članov.«

 

 

9. člen

 

 

32.a člen se v celoti spremeni in na novo glasi:

 

 

»Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima štiri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane in predsednike delovnih teles občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet;

 

 

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini;

 

 

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev;

 

 

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

 

 

Predsednika izvolijo člani komisije izmed sebe z večino glasov vseh časov.

 

 

Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina navzočih članov.«

 

 

10. člen

 

 

V 33. členu se doda zadnji stavek in glasi: »Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.«

 

 

11. člen

 

 

Črtajo se 5. podpoglavje SVET KRAJEVNIH SKUPNOSTI, 35. in 36. člen.

 

 

12. člen

 

 

V 38. členu se v četrti alinei doda za besedo »sprejem« beseda »statut«.

 

 

Spremeni se peta alinea tako, da se glasi: »imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta.«

 

 

Spremeni se besedilo desete alinee in se na novo glasi: »imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in odloča o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja občinske uprave oziroma kolikor zakon ne določa drugače.«

 

 

13. člen

 

 

40.a člen se spremeni in na novo glasi:

 

 

»Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.«

 

 

14. člen

 

 

V 67. členu se črta zadnja alinea.

 

 

15. člen

 

 

72. člen se spremeni in se na novo glasi:

 

 

»Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo več letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi. Načrti razvojnih programov poleg tega prikazujejo še vire financiranja in strukturo v celotnem času izvedbe posameznega programa.«

 

 

16. člen

 

 

V 97. členu se zadnji stavek spremeni in glasi:

 

 

»Občinski svet razpravlja o predlogu odloka praviloma v dveh fazah, le izjemoma, po odločitvi občinskega sveta in na predlog predlagatelja, se lahko opravita obe fazi v enem postopku, na isti seji.«

 

 

17. člen

 

 

Spremeni se 103. člen, ki na novo glasi:

 

 

»Statut, odloki in drugi splošni akti občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih določeno drugače.

 

 

V uradnem glasilu se objavijo tudi posamični pravni akti, za katere tako določa zakon, oziroma za katere tako določi občinski svet.

 

 

Interni akti organizacije in delovanja občinske uprave se objavijo na oglasni deski občine in začnejo veljati naslednji dan po objavi, če v njih ni določeno drugače.«

 

 

18. člen

 

 

Črta se 9. poglavje POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO SODELOVANJE in 112., 113., 114., 115. in 116. členi, ki se nadomestijo z naslednjim besedilom:

 

 

»9. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI SAMOUPRAVNIMI IN LOKALNIMI SKUPNOSTMI

 

 

112. člen

 

 

Občina se lahko poveže z drugimi sosednjimi občinami v pokrajino, širšo lokalno skupnost, zvezo ali združenje občin, zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena in zaradi uresničevanja skupnih koristi svojega prebivalstva.

 

 

Občina lahko v sodelovanju z drugimi občinami združuje sredstva in ustanovi skupne organe, organe skupne občinske uprave, ustanovi in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. Medsebojna razmerja med občinami ustanoviteljicami se uredijo s pogodbo oziroma sporazumom.

 

 

113. člen

 

 

Ustanovitev, organizacijo, sodelovanje, spremembo ter način prenehanja delovanja pokrajine, širše lokalne skupnosti, zveze ali združenja občin ureja zakon.«

 

 

19. člen

 

 

V vseh členih se »tajnik občine« spremeni v »direktor občinske uprave«.

 

 

20. člen

 

 

Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. OS-10/2-06

 

 

Črenšovci, dne 7. decembra 2006

 

 

Župan

Občine Črenšovci

Anton Törnar l.r.