New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 18. seji dne 9. 12. 1996 sprejel

 

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1996

 

1. člen

 

Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1996 (Uradni list RS, št. 62/96) se spremeni, tako da glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1996 znašajo 147,426.156,48 SIT in se razporedijo za:

SIT
– delo občinskih organov                   15,800.000,00
– socialne transferje                      240.000,00
– plačila na področju družbenih dejavnosti          59,438.726,00
– plačila storitev, subvencij in intervencij v gospodarstvu  18,700.000,00
– druge odhodke                        13,872.029,18
– odhodke inv. značaja                    35,025.401,30
– fin. tokove, oblik. rezerv in druge obv.           4,350.000,00

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 1996.

 

Št. 18/96-3

Turnišče, dne 9. decembra 1996.

 

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.