New Page 2

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007, ZSL-UPB 2, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US, 40/2014 - ZUJF),  29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS. štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Radenci (UGSO št. 2/2011) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 25. redni seji, dne 10. 7. 2014 sprejel

 

O D L O K

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2014

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Radenci za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/2012 in 7/2014) se 2. člen spremeni tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                                                     

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

11.038.156

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.816.468

70

DAVČNI PRIHODKI

3.328.816

700

Davek na dohodek in dobiček

2.800.875

703

Davki na premoženje

338.041

704

Domači davki na blago in storitve

189.900

71

NEDAVČNI PRIHODKI

487.652

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

326.465

711

Takse in pristojbine

1.500

712

Globe in druge denarne kazni

6.500

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

29.400

714

Drugi nedavčni prihodki

123.787

72

KAPITALSKI PRIHODKI

15.000

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

15.000

73

PREJETE DONACIJE

4.251

730

Prejete donacije iz domačih virov

4.251

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7.202.437

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7.202.437

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

11.613.649

40

TEKOČI ODHODKI

1.628.867

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

245.484

401

Prispevki delodajalca za socialno varnost

38.599

402

Izdatki za blago in storitve

1.193.784

403

Plačilo domačih obresti

45.000

409

Rezerve

106.000

41

TEKOČI TRANSFERI

1.805.369

410

Subvencije

18.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

870.877

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

171.615

413

Drugi tekoči domači transferi

744.878

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.100.290

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.100.290

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

79.121

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

9.050

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

70.071

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.)

-575.492

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                                                     

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA                                              

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.600.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.600.000

500

Domače zadolževanje

1.600.000

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

900.000

55

ODPLAČILA  DOLGA

900.000

550

Odplačila domačega dolga

900.000

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

124.508

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

700.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

575.492

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

93.447

2. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 4100-0002/2014

Radenci, 11. 7. 2014

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan