New Page 2

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) ter 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07 in 5/08) je Občinski svet občine Cirkulane na 2. redni seji dne 2.12.2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI CIRKULANE

 

1. člen

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet občine Cirkulane, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah.

Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

 

2. člen

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,13 evrov mesečno za dobljen glas na zadnjih volitvah za člane občinskega sveta občine Cirkulane.

 

3. člen

Sredstva se političnim strankam nakazujejo četrtletno na njihove transakcijske račune.

 

4. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 41/10).

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1.1.2015.

 

Številka: 007-109/2014

Datum: 2.12.2014

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan