New Page 2

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je župan Občine Mislinja sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za

stanovanjsko zazidavo Žaga v Občini Mislinja

1. člen

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Žaga v Občini Mislinja, ki ga je izdelal Studio Varia d.o.o., Prežihova ulica 24, Ravne na Koroškem, številka naloge: V-30/U/2008 v maju 2009.

Predmet občinskega prostorskega načrta je stanovanjska zazidava Žaga v Mislinji na parc. št. 733/1, 733/11, 733/12, 733/14 in 733/15, vse k.o. Mislinja, na katerih je predvidena gradnja enodružinskih vrstnih objektov.

2. člen

Predlog bo javno razgrnjen v času od 30. 5. 2009 do 30. 6. 2009 v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava predloga.

Javna obravnava bo v sredo, 10. 6. ob 15. uri v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

3. člen

Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo svoje pripombe in predloge, ki se vpišejo v knjigo pripomb, lahko pa se pošljejo pismeno na naslov Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, s pripisom: Pripombe in predlogi OPPN Žaga v Mislinji. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve ob 15. uri.

4. člen

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Mislinja.

 

Št. 350-003/2008

Mislinja, dne 19. maja 2009

 

Župan

Občine Mislinja

Viktor Robnik l.r.