New Page 1

Št. 352-0011/2008                                                                                      Ob-4070/09

Občina Tolmin na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), dne 24. 3. 2009 sprejetega Letnega načrta razpolaganja občinskega finančnega in stvarnega premoženja Občine Tolmin za leto 2009 in dne 14. 4. 2009, sprejete dopolnitve navedenega letnega načrta ter na podlagi posamičnih programov prodaje nepremičnin v lasti Občine Tolmin z dne 20. 5. 2009, objavlja

javno dražbo za prodajo nepremičnin v Klavžah in v Tolminu

I.1. a) Predmet prodaje so gradbene nepremičnine v Klavžah, ki v naravi predstavljajo stanovanjsko stavbo, identifikacijska številka 2238 154, na naslovu Klavže 19, 5216 Most na Soči, ki stoji na stavbnem zemljišču parceli št. 130/10 stanovanjska stavba 96 m2 in dvorišče 271 m2, k.o. 2238 Podmelec, ki je last Občine Tolmin.

b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.

c) Izklicna cena za nepremičnine je 27.200,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 1.000,00 EUR.

d) Varščina je: 2.720,00 EUR.

e) V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Tolminu pri teh nepremičninah niso vpisane stvarne služnosti ali druga bremena. Nepremičnine so v najemu za nedoločen čas in so zasedene.

f) Opis nepremičnin v Klavžah: Vzhodno od objekta je ozek pas zemljišča, ki služi za vrt, proti zahodu je ozek pas zemljišča za dostop do objekta, v nadaljevanju objekta proti zahodu je hidroelektrarna Klavže in ob hiši nadzemna tlačna cev do turbine elektrarne. Ta za stanovanjski objekt predstavlja bistveno ekonomsko zastarelost kot motnjo za stanovanjske in bivalne razmere. Do objekta je neugoden peš dostop po stopnicah iz obstoječe ceste. Obe stanovanji sta z ločenima zunanjima vhodoma. V objektu sta dve manjši stanovanjski enoti in kletni prostori z ločenim vhodom. Objekt ima priključek na krajevni vodovod ter javno električno in telefonsko omrežje, odpadne vode so speljane v odvodnik, ogrevanje prostorov je lokalno. Po posredovanih podatkih je bil objekt zgrajen leta 1890, v sedanje stanje popravljen leta 1959, pred nekaj leti pa je bila popravljena kompletna nova streha. V ostalem so bila opravljena le minimalna vzdrževalna dela, nekatera notranja popravila so opravili stanovalci sami, kar v cenitvi ni upoštevano. Splošno sedanje stanje objekta kot celote in posameznih prostorov je zelo skromno, neustrezno je dispozicijsko stanje prostorov, pretežno so dotrajani finalni in instalacijski izdelki. Ločeni kletni prostori niso v redni rabi in niso vzdrževani. Nepremičnina spada v območje stavbnih zemljišč.

2. a) Predmet prodaje je stanovanje v Tolminu, v skupni izmeri 70,19 m2, ki se nahaja v visokem pritličju večstanovanjske hiše v Gregorčičevi ulici 12A, Tolmin, stoječe na parc. št. 710/1 k.o. Tolmin. Etažna lastnina za zgoraj navedeno večstanovanjsko stavbo še ni urejena. Stanovanje je zasedeno in oddano v najem za nedoločen čas, sicer pa na njem niso služnosti ali druga bremena. Identifikacijska številka stanovanja je 2248 667 202.

b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja. c) Izklicna cena za stanovanje je 65.000,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 1.000,00 EUR.

d) Varščina je: 6.500,00 EUR.

e) V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Tolminu pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga bremena. Stanovanje je v najemu za nedoločen čas in je zasedeno.

f) Opis stanovanja: Stanovanje se nahaja v visokem pritličju večstanovanjske stavbe v Gregorčičevi ulici 12a, Tolmin. Uporabna površina stanovanja skupaj s pripadajočim balkonom, drvarnico in pralnico 70,19 m2, računska vrednost pa 59,95 m2. Stavba, v kateri se nahaja stanovanje, je priključena na vse javne komunalne naprave v Tolminu, urejeno je skupno centralno ogrevanje.

II. Način, kraj in čas dražbe:

Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, postopek se bo začel v četrtek, dne 18. 6. 2009, in sicer:

a) ob 9. uri za nepremičnine v Klavžah in

b) ob 10. uri za stanovanje v Tolminu.

III. Udeležba na javni dražbi in pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo:

1. dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za nepremičnino in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine;

2. fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe);

3. davčno številko oziroma ID številko za DDV;

4. matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe);

5. notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

IV. V ceno nepremičnine niso vključeni stroški cenitve, davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.

VI. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do začetka postopka javne dražbe, plačati varščino navedeno v tem razpisu na enotni zakladniški račun št. 01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/ kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi.

VII. Plačilni pogoji:

Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana.

VIII. Drugi pogoji:

a) Nakup nepremičnine se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe.

c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Tolmin.

č) Prodajalec bo izročil nepremičnino v last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo

in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in stroškov. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec.

IX. Pravila dražbe:

1. Dražbo vodi od župana pooblaščeni uslužbenec, dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je do začetka postopka javne dražbe plačal varščino za nepremičnino in to dokazal s pisnim potrdilom.

2. Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo.

3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.

4. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.

5. Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno.

6. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.

7. Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa.

8. Dražba je končana, ko je vodja dražbe trikrat izklical isto najvišjo ponudbo.

9. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe.

10. Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).

X. Župan Občine Tolmin oziroma pooblaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s soglasjem župana Občine Tolmin, lahko ustavi postopek prodaje nepremičnin do sklenitve pravnega posla. V tem primeru Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti.

XI. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri) ali 05/381-95-18 (Simčič Davor), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si  ali davor.simcic@tolmin.si .

Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.

Občina Tolmin