New Page 1

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je Občinski svet Občine Gorje na 16. redni seji dne 22.3.2017 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ENKRATNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI GORJE

 

1. člen

S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 106/2009).

 

2. člen

2. člen, točka b) se spremeni tako, da se po novem glasi:

» b) denarno nakazilo v višini 380,00 EUR z nakazilom na novorojenčkov varčevalni oz. transakcijski račun«.

 

3. člen

Tretja alineja 5. člena se popravi tako, da se po novem glasi:

»fotokopijo varčevalnega oz. transakcijskega računa (v primeru izbire denarnega nakazila pod točko b)«,.

 

4. člen

7. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Vrednostni bon se vlagatelju vroči najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe.«

»V primeru izbire denarnega nakazila v višini 380,00 EUR z nakazilom na novorojenčkov varčevalni oz. transakcijski račun vlagatelj občini v najkrajšem času dostavi fotokopijo varčevalnega računa oz. transakcijskega računa. Občina bo na podlagi tega izdala odločbo. Sredstva bodo nakazana na otrokov račun najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe«.

»V primeru izbire denarnega nakazila v višini 380,00 EUR z nakazilom na transakcijski račun vlagatelja, bo občina nakazala z odločbo dodeljeni znesek denarnega prispevka najkasneje v roku 15 dni po njeni pravnomočnosti.«

 

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Številka: 9000-1/2017-13

Datum: 22.3.2017

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Priloga:

Vloga za dodelitev pomoči po Pravilniku o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje