New Page 2

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

 

javni razpis 

za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022

 

Ime in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota v študijskem letu 2021/2022, ki traja od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

Upravičenci: študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

– ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 21 let,

– ob prijavi niso starejši od 30 let,

– imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota, od objave predmetnega javnega razpisa,

– niso v delovnem razmerju,

– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,

– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,

– imajo študenti prvega letnika v preteklem šolskem letu v zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,

– študenti, ki se izobražujejo po programu dodiplomskega in podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno,

– študentje, ki koristijo prvič status absolventa – ne upošteva se podaljšan status študenta.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik na isti stopnji le eno leto.

Višina razpoložljivih sredstev: višina štipendij in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 in leto 2022. Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij. Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Prijava:

Razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.murska.sobota.si pod rubriko »Odprti Razpisi – področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota – vložišče.

Kandidat mora predložiti:

– izpolnjeno vlogo za podelitev štipendije za študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022,

– podpisano izjava kandidata-ke,

– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,

– dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šolskega leta (fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega srednješolskega letnika) ter dokazilo šole o maturitetnem uspehu (fotokopijo maturitetnega spričevala iz katerega je razvidno število doseženih točk) – študenti prvega letnika,

– dokazilo o študijskem uspehu preteklega študijskega leta oziroma šolskega leta (v kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne ustanove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije),

– dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,

– potrdilo o stalnem bivališču,

– fotokopijo bančne izkaznice.

Odpiranje vlog: odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla Komisija za štipendije, ki jo sestavljajo dva predstavnika Mestne občine Murska Sobota in en predstavnik Pomurske izobraževalne fundacije. Odpiranje vlog bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku prijavnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah, se s sklepom zavržejo.

Obravnava vlog: komisija za štipendije obravnava in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota. Kandidate razvrsti glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje zbranih točk. Komisija pripravi predlog podelitve štipendij, ki ga predlaga v potrditev direktorju mestne uprave. O podelitvi štipendij za nadarjene študente bodo kandidati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.

Rok za oddajo vlog:

– študentje oddajo vlogo najkasneje do 4. 10. 2021.

Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti) z navedbo: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022«.

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ali osebno vložijo v vložišče Mestne občine Murska Sobota.

Dodatne informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi Darja Kadiš, tel. 02/525-16-30 ali na elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022,

2. vloga za podelitev štipendije za študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022,

3. izjava kandidata-ke,

4. kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota,

5. vzorec pogodbe o štipendiranju,

6. obrazec za opremo kuverte.

 

 

Št. 430-0110/2021-2 Ob-2694/21

 

 

Mestna občina Murska Sobota