New Page 1

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 15. člena Statuta Občine Žetale-UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2017) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 15. seji, dne 16. 3. 2022, sprejel naslednji

 

SKLEP

O SOGLASJU CENE STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA-ČIŠČENJE ODPLAK

 

1. člen

Občinski svet Občine Žetale sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda-čiščenje odplak, z dne februar 2022, ki ga je pripravilo Komunalno podjetje Ptuj d.d.

 

2. člen

Občinski svet Občine Žetale daje izvajalcu javne službe soglasje k predlagani ceni storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda-čiščenje odplak, in sicer:

·           za ceno omrežnine 0 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,

·           za ceno izvajanja storitev 0,6596 EUR/m³.

Cene so brez davka na dodano vrednost.

 

3. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene določene s tem sklepom pa se začnejo uporabljati s 1. 4. 2022.

 

Številka: 032-15/2018

Datum: 16. 3. 2022

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan