New Page 1

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo OV 2198, 7/98 in 15/04, odI. US št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 18. redni seji 8.7.2005 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O ukinitvi javnega dobra

 

 

1.

 

 

Ukine se javno dobro na pare. št. 5471I in 53414 k.o. Skaručna, D.L. v splošni rabi.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na pare. št. 5471I - v izmeri 952 m2 in pare. št. 53414 - v izmeri 145 m2, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

111.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 032-01-001/05-031

 

 

Datum: '4.7.2005

 

 

Župan Občine Vodice:

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.