New Page 2

Na podlagi 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, ŠT. 94/2007 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 14/13 pop., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZKPRS1617) in 16. Člen Statuta Občine Pesnica (MUV, ŠT. 6/1999 IN 4/2001) je Občinski svet občine Pesnica na 11. redni seji, dne 13. junija 2017 sprejel

 

O D L O K

o proračunu občine Pesnica za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Pesnic za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun)

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN

STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.

Splošni del proračuna se na rani podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

Proračun za leto 2018

V evrih

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

7.114.331

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.543.687

 

70 DAVČNI PRIHODKI

4.864.787

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.609.567

 

703 Davki na premoženje

108.500

 

704 Domači davki na blago in storitve

146.720

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

678.900

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

341.100

 

711 Takse in pristojbine

7.000

 

712 Globe in druge denarne kazni

13.500

 

714 Drugi nedavčni prihodki

317.300

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

480.470

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

480.470

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.090.174

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

805.068

 

741 Prenesena sredstva iz državnega proračuna Iz sredstev proračuna evropske unije

285.106

 

II.SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

7.206.070

 

40 TEKOČI ODHODKI

2.968.920

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

435.150

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

65.400

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.797.920

 

403 Plačila domačih obresti

31.000

 

409 Rezerve

639.450

 

41 TEKOČI TRANSFERI

2.430.150

 

410 Subvencije

135.000

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.668.600

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

113.450

 

413 Drugi tekoči domači transferi

513.100

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.717.000

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.717.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

90.000

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki

 

niso proračunski uporabniki

60.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

30.000

HI.PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

-91.739

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

     

 

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

332.739

50 ZADOLŽEVANJE

332.739

500 Domače zadolževanje

332.739

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

241.000

55 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

241.000

550 Odplačila domačega dolga

241 000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV+VII-II-V-VIII)

0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

91.739

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)

0

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

0

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk, ter štirimestnih

kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta

 

4. člen

Namenski prejemki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. Člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki občanov, ki se namenijo za namene za katere se Pobirajo

2. prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicijske transfere gasilskim društvom za vzdrževanje gasilskih domov in nakup opreme

3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest

4. prihodki iz koncesijskih dajatev

5. prihodki iz okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

 

5.člen

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča, o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami in konti posamezne

Proračunske postavke, v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna

Skupno povečanje ali zmanjšanje pravic porabe proračunskih postavk znotraj proračunskega področja, proračunske porabe ne sme presegati 10% sredstev proračunskega področja. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 2018 ali konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

O prerazporeditvah med konti znotraj posamezne postavke, se ne poroča občinskemu svetu.

 

6. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

 

7. člen

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. V letu 2018 50 % navedenih pravic porabe

2. V ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

Prevzete obveznosti iz prvega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

8. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 621.000 evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 10.000 evrov, odloča župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili na prvi naslednji seji. V drugih primerih, ki presegajo navedeno višino, odloča občinski

svet.

 

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. Člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 evrov.

 

10. člen

Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem na predlog župana. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je ocenjena do 25.000 evrov, lahko sprejme župan.

 

11. člen

v primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki jih ni mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekuje hiter odziv, lahko župan sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem.

 

4.OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

 

12. člen

13. Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se Občina Pesnica za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 332.739 evrov.

 

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOĆBE

 

14. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Pesnica v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 40302-1/2018/1

Datum: 14. junij 2017

 

Župan občine Pesnica

Venčeslav Senekovič, dipl.inž.,s.r.