New Page 2

 

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 83/89, 5/90, Uradni list RS - stari, št. 8/90, 10/91 in Uradni list RS št. 17/91 – I,13/93, 66/93) in Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 5/01, 10/02) občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 8. seji, dne 22. novembra 2007, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o poimenovanju Čebelarske ulice v naselju Lovrenc na Pohorju

 

 

1. člen

 

 

V naselju Lovrenc na Pohorju se ulica, ki poteka po parceli številka 857/24 in ki povezuje cesto Ob Radoljni in Žagarsko pot, poimenuje Čebelarska ulica.

 

 

2. člen

 

 

Natančen prikaz poteka ulice je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1 : 1000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije,

 

 

Območni geodetski upravi Maribor, izpostavi Maribor.

 

 

3. člen

 

 

Geodetska uprava Republike Slovenije, izpostava Maribor ter Upravna enota Republike Slovenije - Uprava enota Ruše sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 007-03-2007-0003

 

 

Datum: 22. november 2007

 

 

Župan

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s .r.