New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. seji dne 23. 4. 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Divača za leto 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011.

2. člen

Proračun Občine Divača za leto 2011 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |   znesek v|

|       |                                           |        EUR|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |  5.328.537|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |  3.573.692|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)          |  2.773.065|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK            |  2.456.218|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                    |    208.794|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      |    108.013|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |706 DRUGI DAVKI                            |         40|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|71     |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    |    800.627|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD      |    687.235|

|       |PREMOŽENJA                                 |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                   |      2.050|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |712 DENARNE KAZNI                          |      4.433|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |      7.525|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                |     99.384|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)          |    115.730|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |     29.751|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG              |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN        |     85.979|

|       |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA                  |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)                 |     19.341|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV      |     19.341|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE             |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                        |  1.619.774|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH          |  1.619.774|

|       |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                  |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |  5.678.873|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|40     |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)       |  1.036.422|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      |    272.585|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO     |     43.514|

|       |VARNOST                                    |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           |    676.265|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                |     44.057|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE           |          0|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|41     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)         |  2.004.173|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |410 SUBVENCIJE                             |     29.210|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN              |    739.157|

|       |GOSPODINJSTVOM                             |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN    |    211.015|

|       |USTANOVAM                                  |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          |  1.024.791|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                |  2.369.889|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     |  2.369.889|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)              |    268.389|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |430 INVESTICIJSKI TRANSFER                 |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN     |    191.032|

|       |FIZ. OSEBAM                                |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM   |     77.357|

|       |UPORABNIKOM                                |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ   |   –350.336|

|       |ODHODKI)                                   |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|75     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |      3.267|

|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |750PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |751PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |      3.267|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|44     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |          0|

|       |DELEŽEV (440+441)                          |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |440 DANA POSOJILA                          |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         |      3.267|

|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)   |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)        |   –347.069|

|       |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH  |           |

|       |IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)   |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |C. RAČUN FINANCIRANJA                      |           |

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|50     |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)                   |  1.200.000|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                    |  1.200.000|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|55     |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)                  |    747.822|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA               |    747.822|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)           |    542.178|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

|       |XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     |           |

|       |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –    |           |

|       |(II.+V.+IX.)                               |    105.109|

+-------+-------------------------------------------+-----------+

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Divača za leto 2011. Sestavni del zaključne­ga računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz o njihovi realizaciji v letu 2011.

4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača iz­kazujejo po zaključnem računu Občine Divača za leto 2011 naslednje stanje:

1. Stanje na dan 1. 1. 2011 (prenos iz leta 2010)   13.355 EUR
2. Prilivi v letu 2011                                   0 EUR
3. Odlivi v letu 2011                                    0 EUR
4. Stanje na dan 31. 12. 2011                      13.355 EUR.
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2011 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2012.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Divača se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2012-07

Divača, dne 24. aprila 2012

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.