New Page 2

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB-1), 30. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/2011) ter 14. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet Občine Kobilje na 9. redni seji dne 16.07.2012. sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO

1. člen

V odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kobilje (Uradni list RS, 36/2000) se doda 43. člen, ki glasi:

»Občina Kobilje imenuje za izvajalca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na celotnem oskrbovalnem območju občine javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki prevzame izvajanje gospodarske javne službe po vključitvi občine v skupini sistem oskrbe s pitno vodo v skladu s projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A in upravljavskim načrtom.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št. 170

Kobilje, dne 17. julij 2012

 

Občina Kobilje

 

Župan Stanko GREGOREC