New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 8. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 (Uradni list RS, št. 141/22 z dne 7. 11. 2022) se spremeni 2. člen in se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

   

v EUR

A. 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.502.292

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.227.070

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 

1.982.760

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.755.864

 

703 Davki na premoženje

141.296

 

704 Domači davki na blago in storitve

85.500

 

706 Drugi davki

100

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

244.310

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

167.110

 

711 Takse in pristojbine

4.600

 

712 Denarne kazni 

6.000

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.600

 

714 Drugi nedavčni prihodki

63.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

3.000

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

3.000

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

29.347

 

730 Prejete donacije iz domačih virov 

29.347

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740) 

5.242.875

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

5.242.875

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.271.846

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.918.296

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

185.335

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

29.423

 

402 Izdatki za blago in storitve 

1.641.541

 

403 Plačila domačih obresti

32.005

 

409 Rezerve

29.992

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

889.638

 

410 Subvencije

10.187

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

525.197

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

74.812

 

413 Drugi tekoči domači transferi 

279.442

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.285.455

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.285.455

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)

178.457

 

430 Investicijski transferi

0

 

431 Investicijski transferi 

161.900

 

432 Investicijski transferi

16.557

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

–769.554

B. 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 
 

750 Prejeta vračila danih posojil 

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 
 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. 

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

895.000

50

ZADOLŽEVANJE

895.000

 

500 Domače zadolževanje

895.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

140.168

55

ODPLAČILA DOLGA

140.168

 

550 Odplačila domačega dolga 

140.168

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–14.722

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

754.832

XI.

NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)

769.554

 

9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 
 

splošni sklad za drugo

14.722

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«

 

2. člen 

 

Spremeni se besedilo prvega odstavka 8. člena, ki se glasi:

»Proračunska rezerva občine se v letu 2023 oblikuje v višini 26.338 EUR.«

 

3. člen 

 

Spremeni se besedilo prvega odstavka 12. člena, ki se glasi:

»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunskem letu 2023 lahko zadolži v višini 895.000 EUR.«

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2023-11

Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2023

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Majda Potočnik