New Page 3

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.  11/11- UPB4, s spremembami in dopolnitvami) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11, 17/14), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 7. redni seji, dne 9. julija 2015, sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

 PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2014

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014.

 

2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna občine Lovrenc na Pohorju so bili v letu 2014 realizirani v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

 

 

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.965.907,58

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

2.957.373,21

70

DAVČNI PRIHODKI

2.197.048,91

700

Davki na dohodek in dobiček

1.997.851,00

703

Davki na premoženje

144.699,43

704

Domači davki na blago in storitve

54.498,48

706

Drugi davki

0,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

760.324,30

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

552.532,13

711

Takse in pristojbine

1.991,54

712

Globe in druge denarne kazni

2.664,24

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

130.280,56

714

Drugi nedavčni prihodki

72.855,83

72

KAPITALSKI PRIHODKI

8.831,33

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

96,33

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

8.735,00

73

PREJETE DONACIJE

3.430,04

730

Prejete donacije iz domačih virov

3.430,04

74

TRANSFERNI PRIHODKI

996.273,00

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

313.171,57

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

683.101,43

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

5.051.508,91

40

TEKOČI ODHODKI

1.103.215,65

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

408.601,65

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

61.264,37

402

Izdatki za blago in storitve

576.734,43

403

Plačila domačih obresti

11.283,59

409

Rezerve

45.331,61

41

TEKOČI TRANSFERI

1.132.892,12

410

Subvencije

44.865,55

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

781.689,25

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

75.831,49

413

Drugi tekoči domači transferi

230.505,83

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.795.650,18

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.795.650,18

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

19.750,96

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

9.023,81

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

10.727,15

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-       1.085.601,33

 

 

 

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

0,00

 

 

 

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

270.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

270.000,00

500

Domače zadolževanje

270.000,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

111.498,89

55

ODPLAČILA DOLGA

111.498,89

550

Odplačila domačega dolga

111.498,89

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-       927.100,22

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

158.501,11

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.085.601,33

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

981.866,34

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 z obrazložitvami, se objavi na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: http://www.lovrenc.si.

Številka: 4103-0001/2015

Datum: 9. 7. 2015

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan