New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0121/2007-1 (41/04)

 

Datum:    7.12.2007

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

VABILO NA 12. SEJO SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

sklicujem 12. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

 

ki bo v PETEK, 21. decembra 2007, ob 16.00 uri v dvorani Kongresnega centra na Brdu pri Kranju

 

z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

   

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje sveta z dne 28.11.2007 in poročilo o izvršitvi sklepov 11. seje

   

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

  

3. Kadrovske zadeve

  

4. Premoženjske zadeve

  

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Kranj – druga obravnava (gradivo A B, C)

    

6. Strategija preoblikovanja šolskih okolišev

    

7. Analiza stanja šolskih objektov in vrtcev v Mestni občini Kranj

 

8. Program oskrbe s pitno vodo

 

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Predsednike delovnih teles sveta prosim, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

Obveščam vas, da bo ob 15.30 uri za člane in članice sveta organizirana predstavitev Kongresnega centra na Brdu pri Kranju. Prosim vas, da v kolikor bi si želeli ogledati novo pridobitev Protokolarnega centra  Brdo to sporočite Mileni Bohinc ali na e-pošto: milena.bohinc@kranj.si

 

 

 

Ker bo to zadnja seja v letošnjem letu, vas po končani seji vabim na krajše druženje v prostorih Kongresnega centra Brdo.

 

 

 

                                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                                    Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

Gradivo  (spremni dopis- končni dnevni red)

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0121/2007-2 (41/04)       

Datum:    13.12.2007

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 12. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 12. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v petek, dne 21. 12. 2007 ob 16. uri v dvorani Kongresnega centra na Brdu pri Kranju.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

 

1.       Potrditev zapisnika 11. redne seje sveta z dne 28.11.2007 in poročilo o izvršitvi sklepov 11. seje (gradivo)

2.       Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.       Kadrovske zadeve

4.       Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I )

5.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Kranj – druga obravnava

6.       Pravilnik o izvedbi javnih razpisov na področjih kulture, mladinskih dejavnosti, socialnega varstva in raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Kranj (gradivo)

7.       Analiza šolskih okolišev – izhodišča za razpravo (gradivo)

8.       Analiza stanja šolskih objektov in vrtcev v Mestni občini Kranj

9.       Program oskrbe s pitno vodo (gradivo)

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

                                                                                      Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                                         Ž U P A N

PRILOGE:

- Gradivo