New Page 1

 

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 7. 11. 1997

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Rogašovci za leto 1997

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna občine Rogašovci za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

 

 

2. člen

 

 

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

 

 

3. člen

 

 

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1997 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 156,000.000 SIT.

 

 

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 156,000.000 SIT, sredstva razporedijo za:

 

 

– tekočo porabo v znesku                          78,200.000 SIT

 

 

– investicijsko porabo                            77,800.000 SIT

 

 

4. člen

 

 

Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi sprememb zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, obseg zagotovljene porabe za proračun občine za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov sestavni del.

 

 

5. člen

 

 

Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Rogašovci se 0,5% izloči za rezerve Občine Rogašovci.

 

 

Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku, se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.

 

 

II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

 

 

6. člen

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

 

 

7. člen

 

 

Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:

 

 

– sredstva za plače,

 

 

– sredstva za druge osebne prejemke,

 

 

– sredstva za prispevke delodajalca,

 

 

– sredstva za materialne stroške,

 

 

– sredstva za amortizacijo,

 

 

– sredstva za druge odhodke.

 

 

8. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom občinskega sveta ni drugače določeno.

 

 

9. člen

 

 

Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo, brez soglasja občine, prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.

 

 

10. člen

 

 

Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot pristojnemu organu občine predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto do 1. marca tekočega leta.

 

 

Skladno s tem odlokom in drugimi predpisi morajo uporabniki sredstev proračuna, katerih namenskost porabe nadzira občina, zaključne račune oziroma ustrezna poročila za preteklo leto predložiti pristojnemu organu do 25. marca tekočega leta.

 

 

11. člen

 

 

Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih proračunski porabniki pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.

 

 

III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH OZIROMA VAŠKIH SKUPNOSTI

 

 

12. člen

 

 

V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:

 

 

– za funkcionalno delo organov krajevnih in vaških skupnosti, sorazmerno s številom prebivalcev,

 

 

– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave,

 

 

– za počastitev dneva starejših občanov,

 

 

– za ravnanje s posebnimi in kosovnimi odpadki,

 

 

– za vzdrževanje krajevnih oziroma vaških cest.

 

 

13. člen

 

 

Sredstva investicijske porabe so namenjena izgradnji komunalne in družbene infrastrukture (občinske ceste, šolski in kulturni objekti).

 

 

V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih oziroma vaških skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinaciranje programov na področju:

 

 

– obnove in izgradnje vaških cest do višine 40% vrednosti po kriterijih in sklepa Občinskega sveta občine Rogašovci,

 

 

– za investicije v druge komunalne objekte pa po predhodni določitvi kriterijev občinskega sveta.

 

 

14. člen

 

 

Krajevne in vaške skupnosti so dolžne pristojnemu odboru občinskega sveta oziroma županu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca februarja tekočega leta.

 

 

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih le-te pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.

 

 

IV. SREDSTVA REZERV

 

 

15. člen

 

 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1,0% prihodkov proračuna.

 

 

Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:

 

 

– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,

 

 

– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

 

 

Neporabljena sredstva tekoče proračunsko rezerve se z rebalansom proračuna razporedijo ob koncu leta za namene, katerim primanjkuje virov.

 

 

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v primerih nesreč ali drugih izrednih razmer, drugače pa občinski svet.

 

 

V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

 

 

16. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

 

 

17. člen

 

 

Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov:

 

 

1. porabijo sredstva rezerv občine,

 

 

2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

 

 

O najetju posojila pod točko 2 tega člena, odloča občinski svet, v skladu z določili statuta občine.

 

 

18. člen

 

 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

 

 

19. člen

 

 

O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o financiranju občin, odloča občinski svet.

 

 

20. člen

 

 

Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen za državni proračun (1,000.000 SIT). Investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajajo s pogodbo.

 

 

Kot zakoniti izvrševalec proračuna je župan pooblaščen za sklepanje pravnih poslov v zvezi z občinskim premoženjem do višine zneska iz prejšnjega odstavka, če ima taka pogodba zakonsko osnovo oziroma postavko v proračunu.

 

 

21. člen

 

 

Sredstva za amortizacijo se uporabnikom proračunskih sredstev zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.

 

 

22. člen

 

 

S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna upravlja, po načelu dobrega gospodarja, župan občine.

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

23. člen

 

 

Vsi prihodki, ki jih pridobi občina v skladu z delitvenimi razmerji med občinami iz skupnega premoženja v letošnjem letu, postanejo sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 1997.

 

 

24. člen

 

 

Po določitvi ustanoviteljskih pravic in sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje občine Murska Sobota, za področje javnih zavodov in javnega komunalnega podjetja, se prihodki vključijo v bilanco prihodkov proračuna občine za leto 1997 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.

 

 

25. člen

 

 

Vsa neporabljena sredstva iz tekoče in investicijske porabe v okviru proračuna za leto 1997, se z rebalansom k temu proračunu namenijo za financiranje izgradnje Osnovne šole Sv. Jurij.

 

 

V primeru sklenitve izvajalske pogodbe v letu 1997 se vse nepokrite pogodbene obveznosti prenesejo kot I. prioriteta v proračun naslednjega leta.

 

 

26. člen

 

 

V skladu z 10. členom statuta občine so krejevne skupnosti pravne osebe, zato morajo svoje finančno poslovanje izvajati v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Glede na to, da za občino opravlja finančno-računovodska opravila po pogodbi uprava Mestne občine Murska Sobota, lahko vse krajevne skupnosti organizirajo skupno opravljanje teh del ali pa dela oddajo po pogodbi.

 

 

Pravne posle v zvezi z investicijami krajevnih oziroma vaških skupnosti sklepajo njihovi pristojni organi. Oddajanje javnih naročil se realizira skladno z zakoni.

 

 

27. člen

 

 

Vse računovodske listine podpisujejo pooblaščene osebe organa, ki je po zakonu oziroma statutu odgovoren za izvrševanje proračuna.

 

 

28. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 88/97

 

 

Rogašovci, dne 7. novembra 1997.

 

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

 

 

 

 

           

 

 

          Bilanca prihodkov proračuna Občine Rogašovci

 

 

                          za leto 1997

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Zap.št.    Namen                                        Znesek v 000

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

1.         PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO                       146.000

 

 

 

 

 

1.1.       Prihodki, ki se razporejajo med                        40.000

 

 

           republiko in občino

 

 

 

 

 

1.1.1.     Dohodnina                                  1.760   

 

 

 

 

 

1.1.2.     Davek od osebnih prejemkov                35.000

 

 

 

 

 

1.1.3.     Davek od dohodka iz kmetijstva                40

 

 

 

 

 

1.1.4.     Davek od dohodka iz dejavnosti             1.500

 

 

 

 

 

1.1.5.     Davek od dobička iz kapitala                  40

 

 

 

 

 

1.1.6.     Davek od dohodka iz premoženja               880

 

 

 

 

 

1.1.7.     Davek od dohodka iz premožen. pravic         780

 

 

 

 

 

1.2.       Prihodki, ki pripadajo občini                           1.050

 

 

 

 

 

1.2.1.     Davek na promet nepremičnin                  400

 

 

 

 

 

1.2.2.     Davek na dediščine in darila                 150

 

 

 

 

 

1.2.3.     Davek na dobitke od iger na srečo            500

 

 

 

 

 

1.2.4.     Upravne takse

 

 

 

 

 

1.2.5.     Takse na igralne avtomate zunaj igral.

 

 

 

 

 

1.3.       Finančna izravnava                                    104.950

 

 

 

 

 

1.3.1.     Finančna izravnava za

 

 

           tekočo zagotovoljeno porabo              104.950

 

 

 

 

 

2.         PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE                                6.000

 

 

 

 

 

2.1.       Davki in druge dajatve                     6.000

 

 

 

 

 

2.1.1.     Davek od premoženja                          100

 

 

 

 

 

2.1.2.     Pristojbine za vzdrževanje melioracij

 

 

 

 

 

2.1.3.     Krajevne takse                               100

 

 

 

 

 

2.1.4.     Komunalne takse za uporabo jav. površin

 

 

 

 

 

2.1.5.     Pristojbina za vzdrževanje gozd. cest        100

 

 

 

 

 

2.1.6.     Odškodnina za spremembo namem. kmet. z.      500

 

 

 

 

 

2.1.7.     Odškodnina za degradacijo prostora

 

 

 

 

 

2.1.8.     Prihodki uprave občine                       200

 

 

 

 

 

2.1.9.     Prihodki določeni z drugimi akti           5.000

 

 

 

 

 

2.1.9.1.   Odškodnina za izkoriščanje rudnin            500

 

 

 

 

 

2.1.9.2.   Prihodki od obresti                          500

 

 

 

 

 

2.1.9.3.   Drugi prihodki občine                          -

 

 

 

 

 

2.1.9.4.   Komunalni prisp. in prodaja zemljišč

 

 

 

 

 

Zap. št.   Namen  Znesek v 000

 

 

 

 

 

2.1.9.5.   Požarna taksa-prihodki od sklada             500

 

 

 

 

 

2.1.9.6.   Prihodki od premoženja

 

 

 

 

 

2.1.9.6.1. Najemnine

 

 

 

 

 

2.1.9.6.2. Prihodki od prodaje premoženja

 

 

 

 

 

2.1.9.7.   Taksa za onesnaževanje okolja

 

 

 

 

 

2.2.       Vračilo kreditov+anuitet-stanovanja        3.500

 

 

 

 

 

3.         DOPOLNILNA SREDSTVA DRŽAVE                              3.000

 

 

 

 

 

3.1.       MEOR - sredstva za DOO (odobreno v 1996)

 

 

 

 

 

4.         PRENOS PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA                      1.000

 

 

 

 

 

4.1.       Prenos presežkov iz leta 1996         740.417,40

 

 

 

 

 

4.2.       Drugo                                 259.582,60

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

SKUPAJ PRIHODKI                                                  156.000

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

           Bilanca odhodkov proračuna Občine Rogašovci

 

 

                          za leto 1997

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Zap. št.   Namen                                         Znesek v 000

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

A)         TEKOČA PORABA                                          78.200

 

 

 

 

 

I.         SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV                     29.000

 

 

           IN ZAVODOV

 

 

 

 

 

01.        Sredstva za delo občinskih organov           16.000

 

 

 

 

 

02.        Sredstva za delo zavodov                     13.000

 

 

 

 

 

II.        SOCIALNI TRANSFERJI, DOTACIJE,

 

 

           SUBVENCIJE                                             30.700

 

 

 

 

 

03.        Socialni transferji                         14.000

 

 

 

 

 

04.        Dotacije                                      1.000

 

 

 

 

 

05.        Drugi skupni stroški na področju

 

 

           družbenih dejavnosti                         10.000

 

 

 

 

 

06.        Subvencije in intervencije v

 

 

           gospodarstvu                                  5.700

 

 

 

 

 

III.       DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE                         18.500

 

 

 

 

 

07.        Sredstva za druge javne potrebe              17.000

 

 

 

 

 

08.        Sredstva rezerv                               1.500

 

 

 

 

 

           SKUPAJ SREDSTVA TEKOČE PORABE                          78.200

 

 

 

 

 

B)         INVESTICIJSKA PORABA                                   77.800

 

 

 

 

 

IV.        INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE                              14.000

 

 

 

 

 

09.        Investicijsko vzdrževanje na

 

 

           področju družbenih dejavnosti                 1.000

 

 

 

 

 

10.        Investicijsko vzdrževanje na

 

 

           področju gospodarske infrastrukture          11.000

 

 

 

 

 

11.        Sredstva na področju ekologije                2.000

 

 

 

 

 

V.         INVESTICIJSKI ODHODKI                                  63.800

 

 

 

 

 

12.        Investicije v gospodarski infrastrukturi     53.800

 

 

 

 

 

13.        Investicije v družbene dejavnosti            10.000

 

 

 

 

 

           SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJKE PORABE                    77.800

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

           SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA                              156.000

 

 

------------------------------------------------------------------------