New Page 2
Štev. 032-27/2018-1
Datum: 22.11.2018
 
Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10
in 30/18)
 

SKLICUJEM

l. konstitutivno sejo občinskega sveta Občine Šalovci, ki bo

v četrtek, 29. novembra 2018 ob 18. uri

v sejni sobi Občine Salovci.

 
Za sejo predlagam naslednji
dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana in poročilo posebne občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet - predstavnika madžarske narodne skupnosti ( gradivo 1, 2, 3 )
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Slovesna prisega novega župana in nagovor
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Prilagamo vam Statut Občine Šalovci, Poslovnik občinskega sveta Občine Šalovci, Poročilo
OVK o izidu volitev za župana, Poročilo OVK o izidu volitev za člane občinskega sveta,
Poročilo POVK o izidu volitev za člana občinskega sveta - predstavnika madžarske narodne
skupnosti.

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan