New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16 – UPB-2) je župan Občine Videm dne 1. 3. 2017 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VIDEM, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

1.            Začetek postopka

 

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Videm, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15; v nadaljnjem besedilu: OPN).

 

2.            Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

 

V mesecu decembru 2015 je začel veljati Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Videm, s katerim je začel veljati nov prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt. V nadaljevanju so podani ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (prve spremembe in dopolnitve).

Občino Videm deli reka Dravinja na dva povsem različna reliefna tipa, in sicer na severni ravninski del, kjer se je zaradi intenzivnega kmetijstva poselitev usmerila v strnjena naselja in južni gričevnat del, kjer prevladuje avtohtona razpršena poselitev. Slaba infrastrukturna opremljenost haloškega dela občine in pomanjkanje delovnih mest je v preteklosti povzročilo močno praznjenje podeželja in s tem zaraščanje ekstenzivnih kmetijskih površin. Občina je v zadnjih dveh desetletjih ogromno naredila na izboljšanju komunalne opremljenosti obstoječih območij razpršene poselitve in s tem postopoma ustavila trend praznjenja Haloz. Ohranitev kulturne krajine je neposredno povezana s prebivalstvom, ki si želijo kvalitetno bivalno okolje. Sodobna komunalna infrastruktura jim to danes omogoča, vendar zavoljo razgibanega reliefa je ni bilo možno pripeljati do vseh območij razpršene poselitve. Zavoljo tega je precej občanov in lastnikov zemljišč podalo pobude za spremembo prostorskega akta občine, ki je podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj za posege v prostor.

Za občino še je vedno najpomembnejša ureditev tematskega parka na območju kmetijskih zemljišč, tik ob osnovni šoli in vrtcu v občinskem središču. S tem bi zmanjšali negativne vplive intenzivnega kmetovanja in pridobili dodatne rekreacijske in parkovne površine, ki jih naselje Videm pri Ptuju nujno potrebuje. V načrtu ima občina tudi urediti dodatna parkirišča ob gasilskem domu v naselju Tržec, omogočiti gradnjo objekta za potrebe krajevne skupnosti Tržec in s prostorskim aktom uskladiti rekreacijske površine v naselju Vareja. Omenjene razvojne potrebe občanov in lastnikov zemljišč ter občine so glavni razlogi za začetek priprave sprememb in dopolnitev OPN.  

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno izboljšati tiste sestavine OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave. 

 

3.            Območje sprememb in dopolnitev OPN

 

Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi za celotno območje Občine Videm.

 

4.            Predmet načrtovanja in vrsta postopka

 

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je predpisano v Zakonu o prostorskem načrtovanju v členih od 46 do 52. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN je razviden v drugi točki tega sklepa, in sicer bodo predmet načrtovanja naslednje vsebine:

·       pobude in potrebe občine za nadaljnji prostorski razvoj na območju Občine Videm,

·       razvojne potrebe, ki so jih podali občani in lastniki zemljišč, za ohranjanje poselitve in kulturne krajine v gričevnatem delu občine,

·       izboljšava tistih delov OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotovi, da so potrebne izboljšave.

 

5.            Način pridobitve strokovnih rešitev

 

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Če se pri pripravi strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati strokovne podlage, se le-te izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Pri pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve OPN je potrebno upoštevati priporočila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov (10. priporočila št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015).

 

6.            Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz

 

V postopku sprememb in dopolnitev OPN so predvideni naslednji roki:

·       sklep župana o začetku postopka: marec 2017,

·       objava sklepa o začetku postopka v uradnem glasilu (Uradno glasilo slovenskih občin) in v svetovnem spletu (http://www.videm.si); objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in sosednjim občinam: marec 2017,

·       priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 30 dni po uskladitvi vseh pobud z občino,

·       posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

·       pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in sporočila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo osnutka sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

·       izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela v primeru, ko je zahtevana izvedba postopka CPVO): 30 dni po prejemu prvih mnenj,

·       morebitno usklajevanje prvih mnenj, če zaradi prvih mnenj ni mogoče pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 25 dni (v kolikor ministrstvo, pristojno za prostor, zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema obvestila o potrebnosti usklajevanja, sicer se rok ustrezno podaljša),

·       posredovanje okoljskega poročila (ko je zahtevana izvedba postopka CPVO) in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da gradivo objavi na spletnem strežniku ministrstva: 7 dni za pridobitev obvestila o objavi gradiva na strežniku (če ni postopka CPVO, je vsebina te alinee odveč),

·       preveritev ustreznosti okoljskega poročila na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne razgrnitve),

·       javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

·       javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,

·       priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 20 dni po zaključku javne razgrnitve,

·       obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni,

·       objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po sprejemu stališč,

·       priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni po sprejemu stališč,

·       posredovanje predloga sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

·       pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPN na okolje (če je potrebno izvesti postopek CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo predloga sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

·       priprava usklajenega predloga OPN: 25 dni,

·       sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu: 30 dni,

·       objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin).

 

7.            Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

 

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:

·       za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

·       za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,

·       za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje ribištva: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 A, 1211 Ljubljana Šmartno,

·       za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana,

·       za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

·       za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,

·       za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

·       za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

·       za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje državne cestne infrastrukture: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje avtocest: DARS – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

·       za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje plinovodnega omrežja: Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11 B, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,

·       za področje prenosa električne energije: ELES, Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,

·       za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

·       za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

·       za področje pravosodja (mejni prehodi): Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Sektor za investicije, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,

·       za področje zunanjih zadev: Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za bilateralo in evropske zadeve, Sektor za sosednje države, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana,

·       za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,

·       za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

·       za področje telekomunikacij: AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana,

·       za področje lokalne kabelske TV: Telemach d.o.o., Lendavska 29, 9000 Murska Sobota,

·       za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

·       Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

 

8.            Objava in začetek veljavnosti

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Videm (http://www.videm.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Videm.

 

Številka: 35-29/2014-98

Datum: 01.03.2017

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan