New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 4. redni seji, dne 09.06.2015, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina parc. št. 1630, k.o. (506) Žetale (ID 4017749), zemljišče v izmeri 5935 m2,

 

II.

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična številka: 1357999, do 1/1 do celote.

 

III.

Pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočne odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi predlaga zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0004/2015-15

Datum: 9.6.2015

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen , župan