New Page 2

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 26. 2. 2003 sprejel

ODLOK

o zazidalnem načrtu Vojnik – cona 7

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu Vojnik – cona 7 (v nadaljnjem besedilu: zazidalni načrt), ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko projekta ZN 40/02 v decembru 2002.

2. člen

Zazidalni načrt vsebuje:

A) TEKSTUALNI DEL

1. Upoštevana zakonodaja in predpisi

2. Uvodni del

3. Analiza ustvarjenih razmer

4. Ureditvena situacija

5. Urbanistično arhitektonski pogoji

6. Komunalna infrastruktura

7. Usmeritev za arhitektonsko urbanistično in krajinsko oblikovanje

8. Varstvo naravne in kulturne dediščine

9. Omejitve in pogoji glede varovanja in zaščite okolja

10. Načrt gradbenih parcel

11. Etape izvajanja

12. Obveznosti investitorjev in izvajalcev

13. Pogoji pristojnih organov in organizacij

14. Soglasja pristojnih organov in organizacij

B) ODLOK

C) GRAFIČNI DEL

U1 Izsek iz planskega akta M 1:5000

U2 Katastrski načrt M 1:2880

U3 Geodetska podloga M 1: 500

U4 Arhitekturna situacija M 1: 500

U5 Geodetska zazidalna situacija M 1: 500

U6 Situacija komunalnih vodov in naprav M 1: 500

U7 Načrt gradbenih parcel M 1: 500

U8 Prikaz priključnega vodovodnega

in kanalizacijskega omrežja na katastrskem

načrtu M 1:2880

II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen

Meja območja zazidalnega načrta meji na severni strani z varovanim gozdom, na južni, vzhodni in zahodni strani pa so kmetijske površine, ki so v naravi travniki. V neposredni bližini jugovzhodnega roba območja zazidalnega načrta stoji domačija.

Velikost območja zazidalnega načrta znaša ca. 7.909m2 zajema naslednje parc. št. k.o. Vojnik Okolica 1033, 1034, 1032, 1031, 1030, 1028, 1029, 1036.

III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR

4. člen

V območju zazidalnega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:

– gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov

– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna gradnja

– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav ter ostalih infrastrukturnih objektov in naprav

– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije

– spremembe namembnosti

– tekoča vzdrževalna dela

– gradnja pomožnih objektov

– gradnja opornih zidov

– gradnja vrtov, cvetličnjakov, zelenic ipd.

5. člen

Stanovanjski objekti

Predvidena je gradnja šestih stanovanjskih objektov, ki imajo lahko poslovno funkcijo.

Tlorisi novih objektov bodo podolgovati, razgibanega tlorisa, daljša stranica je vzporedna s plastnicami.

Znotraj gradbene parcele je možnost gradnje gospodarskih poslopij, pomožnih in začasnih objektov. Pomožni in začasni objekti morajo biti v skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 80/98).

Dovozi do objektov bodo urejeni s predvidene ceste.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV

6. člen

Stanovanjski objekti:

– horizontalni gabarit: razgiban tloris, glej geodetsko zazidalno situacijo, dovoljena so odstopanja s tem, da se mora ohranjat razmerje med stranicami 1: 1.5,

– vertikalni gabarit: klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje,

– kolenčni zid: skrit pod kapjo, max. 1 m,

– kota pritličja: ca. 20cm nad koto terena, natančno se določi v postopku izrisa iz zazidalnega načrta,

– streha: simetrična dvokapnica s čopi, glavna slemenska os vzporedna z daljšo stranico objekta, naklon strehe 35-40 stopinj, kritina opečna ali temno rjave barve. Osvetlitev podstrešnih prostorov z izvedbo frčad ali strešnih oken,

– konstrukcija: klasična – zidana,

– fasada: členjena, svetle barve, s kombinacijo lesenih elementov temno rjave barve.

7. člen

Zunanja ureditev:

Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno urediti.

Dovozne manipulativne površine se asfaltirajo ali tlakujejo in zaključijo z robniki.

Oporni zidovi morajo biti obloženi z naravnim kamnom.

Višinske razlike se prevladujejo z zelenimi brežinami teras. Na območju zazidalnega načrta so predvidene zelene površine z zasaditvijo avtohtonega drevja.

8. člen

Gradbena parcela:

Gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah U7.

Predvideni odmik objektov od parcelne meje je 4 m, dovoljeni so manjši odmiki v soglasju lastnika sosednjega zemljišča ter ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov.

Meja zazidalnega načrta je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1: 2880. Ker meja ZN ni bila zamejičena v naravi, lahko pride do odstopanja v izmeri in legi obodnih gradbenih parcel.

V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA

9. člen

Prometno omrežje:

Ob severnem obodu zazidalnega načrta je predvidena izgradnja dostopne ceste. Cesta bo v asfaltni izvedbi širine vozišča 5 m.

Predvidena cesta se komunikacijsko naveže na obstoječo pot.

Obstoječa pot je s prometnega vidika neustrezna, preozkega vozišča, neutrjena, zato je potrebna rekonstrukcija za nemoteno odvijanje prometa. Širina vozišča mora biti min. 6 m.

Rekonstrukcija obstoječe poti ni predmet tega prostorsko izvedbenega akta.

Predvidena je izvedba cestnih priključkov s predvidene dovozne ceste do posameznih objektov, razen pri stanovanjskem objektu v skrajnem jugovzhodnem delu območja zazidalnega načrta, kjer je predviden dostop na jugovzhodni strani.

10. člen

Vodovodno omrežje:

Predvidena je izvedba novega vodovoda PVC ( 90 v dolžini ca. 200m do obstoječega vodovoda PVC ( 300. Od glavnega vodovoda, do posameznih stanovanjskih objektov so predvideni hišni priključki PVC ( 32 z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dostopnem mestu.

Pri prečkanju cest in utrjenih manipulativnih površin se vodovodne cevi dodatno zaščitijo.

Na predvideno vodovodno omrežje se v zelenici postavi hidrant.

Vodovodno omrežje zunaj območja zazidalnega načrta ni predmet tega prostorsko izvedbenega načrta.

11. člen

Kanalizacijsko omrežje:

Na obravnavanem območju je predviden ločen kanalizacijski sistem.

Fekalne vode bodo speljane preko predvidene fekalne kanalizacije in obstoječega kolektorja 30cm mesta Vojnik na obstoječo čistilno napravo Škofja vas.

Meteorne vode s strešin se speljejo preko predvidene meteorne kanalizacije, predvidenega zadrževalnega bazena in obstoječega kaskadnega površinskega odvodnik v obstoječi Jančarjev jarek, z asfaltiranih manipulativnih površin pa preko ustrezno dimenzioniranega oljnega separatorja v omenjeni vodotok.

Meteorna in fekalna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi. Dolžina fekalne kanalizacije PVC ( 150 bo ca. 200m. Od območja zazidalnega načrta pa do obstoječega kolektorja 30cm je predvidena izvedba fekalne kanalizacije PVC ( 200 v dolžini ca. 340m.

Na območju zazidalnega načrta je predvidena izvedba meteorne kanalizacije PVC ( 150 v dolžini ca. 330m.

Fekalna in meteorna kanalizacija zunaj območja zazidalnega načrta ni predmet tega prostorsko izvedbenega načrta.

12. člen

Električno omrežje:

Objekti se priključijo na električno omrežje iz obstoječe transformatorske postaje mesta v soglasju z upravljavcem.

Priključek na NN omrežje biti mora v kabelski izvedbi. Pri prečkanju NN električnega kabla s prometno infrastrukturo mora kabel biti položen v zaščitne cevi in dodatno obbetoniran. Dolžina priključnega NN električnega kabla bo ca. 220m.

Predvidena je osvetlitev območja zazidalnega načrta s svetilkami na drogovih.

13. člen

Telefonsko omrežje:

Na območju zazidalnega načrta je predvidena izvedba telefonskega omrežja.

Trasa telefonskega kabla bo potekala ob obstoječi kolovozni poti, nato bo trasa telefonskega kabla potekala sredi območja zazidalnega načrta med predvideno stanovanjsko pozidavo in zelenico. V zelenici je predvidena postavitev telefonske omarice. Dolžina trase telefonskega kabla bo ca. 240m.

Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo minimalno 0,8m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1m.

Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami se izvedejo z dodatno zaščito.

14. člen

Odpadki:

Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.

Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Vojnik.

15. člen

Ogrevanje:

Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih kotlovnic na utekočinjeni naftni plin, s kurilnim oljem in na trda goriva.

Po plinifikaciji naselja se predvideni objekti priključijo na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem.

VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

16. člen

Hrup:

Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.

Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti.

S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. Meja območja zazidalnega načrta trenutno meji na južni, vzhodni in zahodni strani zazidalnega načrta s površinami namenjeni kmetijski proizvodnji.

17. člen

Požarno varstvo:

Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.

Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen po dovozni cesti neposredno do objekta.

18. člen

Varstvo voda:

Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv v obstoječi potok.

Fekalne vode iz sanitarij se speljejo preko predvidene fekalne kanalizacije v čistilno napravo.

19. člen

Obramba in zaščita:

Vsi objekti v zazidalnem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.

20. člen

Stabilnost terena:

– posegi se izvajajo na podlagi geološkega poročila,

– v nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po pobočju navzdol.

VII. TOLERANCE

21. člen

Načrtovani posegi v območju (situacija U5 Geodetska zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 10%.

Dovoljene so večje spremembe navedenih toleranc z izrisom iz ZN ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov ter na podlagi strokovne utemeljitve in preverbe.

VIII. ETAPE IZVAJANJA

22. člen

I. etapa

– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja zazidalnega načrta za potrebe načrtovanih objektov

II. etapa

– infrastrukturno opremiti parcelo

III. etapa

– zgraditi objekte

– hortikulturno urediti gradbeno parcelo.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

23. člen

Pri izvajanju posegov v prostor na območju zazidalnega načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Izkopani material naj se ne odlaga neposredno na pobočja v okolici, temveč je potrebno predhodno teren ustrezno pripraviti (odstraniti je potrebno humus, izdelati useke ter nasipni material sproti komprimirati po plasteh ne debelejše od 0,3m) ali izdelati ustrezno dimenzionirane podporne objekte.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:

– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;

– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;

– pred začetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav ki so tangirani pri predmetni gradnji.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vojnik.

25. člen

Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.

26. člen

Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj pridobiti mnenje pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik, ali izdelati izris iz zazidalnega načrta, oziroma strokovno lokacijsko preverbo. Osnova za preverbo posega je investitorjev program s prikazom potrebnih gabaritov.

27. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 332-5/2003

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 26. februarja 2003.

Benedikt Podergajs l. r.