New Page 1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ((Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2006) je župan Občine Gorišnica dne 6.1.2015 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE ŠPORTNEGA CENTRA GORIŠNICA (EUP PL43)

1.   člen

(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje športnega centra Gorišnica (EUP PL43).

 

2.   člen

(vsebina)

Vsebina sklepa:

·       ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN;

·       območje OPPN;

·       način pridobitve strokovnih rešitev;

·       roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;

·       navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti;

·       obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.

 

3.   člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica sicer opredeljujejo ureditveno območje OPPN kot območje kmetijskih zemljišč, vendar pa je z občinskim prostorskim načrtom Občine Gorišnica (v nadaljevanju: OPN), ki je v pripravi, predvidena prerazvrstitev v območje stavbnih zemljišč opredeljeno kot posebno območje (BC - športni centri).

OPN za območje enote urejanja prostora z oznako PL43 določa obveznost izdelave OPPN.

V naravi je zemljišče kmetijsko zemljišče z njivskimi površinami. Območje OPPN leži znotraj območja cone letališča Moškanjci in območja možne izključne rabe za potrebe obrambe (letališče Moškanjci).

Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Gorišnica, ki želi na predmetnem območju zgraditi športni center Gorišnica.

Pravna podlaga OPPN:

·      veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 2/98, 40/01, 109/02, 78/04 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/09),

·       dopolnjen osnutek OPN Občine Gorišnica, ki je v fazi sprejemanja,

·     ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.

 

4.   člen

(območje OPPN)

Območje OPPN športnega centra Gorišnica (EUP PL43) zajema parcele 352/4 – del, 354/1, 359/1 – del, 361/1 – del, 362/1 – del, vse k.o. Gajevci. Skupna površina OPPN je približno 28730 m 2 . Na severu območje meji na javno pot 602441 Gorišnica–Formin, na vzhodu, jugu in jugozahodu na kmetijska zemljišča in malo dlje na dovodni kanala SD2 hidroelektrarne Formin ter na severozahodu na obstoječo pozidavo (kmetijska zadruga, stanovanjske stavbe, osnovna šola).

 

5.   člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine in dopolnjen osnutek OPN Občine Gorišnica, ki je v sprejemanju, strokovne podlage, ki so izdelane ali se izdelujejo za OPN Gorišnica, podatke o prostoru in investicijske namere pobudnika.

Za športni center Gorišnica so bile izdelane variantne rešitve, ki jih je izdelal TMD Invest d.o.o. iz Ptuja, končna variantna rešitev pa je služila za izdelavo idejne zasnove za športni center Gorišnica.

OPPN se bo izdelal na podlagi idejne zasnove za športni center Gorišnica, ki jo je izdelal TMD Invest d.o.o. iz Ptuja.

Za pripravo OPPN se zagotovi geodetski načrt z aktualnimi podatki o stanju prostora.

V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je potrebno zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, če potreba izhaja iz načrtovanih rešitev predvidene prostorske ureditve ali če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.

 

6.   člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje ZPNačrt.

Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji:

priprava osnutka OPPN

30 dni po sprejemu sklepa

pridobitev smernic in sklepa MKO (CPVO) k OPPN

30 dni po zakonu

priprava dopolnjenega osnutka OPPN

45 dni po pridobitvi in uskladitvi vseh smernic

javna razgrnitev in javna obravnava OPPN

30 dni po zakonu

priprava stališč

15 dni po prejemu vseh pripomb

priprava predloga OPPN

15 dni po prejetju potrjenih stališč do pripomb

pridobitev mnenj k OPPN

30 dni po zakonu

priprava usklajenega predloga OPPN in predložitev OPPN občinskemu svetu v sprejem

10 dni po pridobitvi vseh mnenj

priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN

5 dni po objavi odloka v uradnem glasilu

Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.

V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

 

7.   člen

(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti)

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora in izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:

1.   za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

2.   za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1 B, 1000 Ljubljana,

3.   za področje rabe in upravljanja z vodami: Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17/II, 2000 Maribor,

4.   za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

5.   za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana,

6.   za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v vednost),

7.   za področje letalstva: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

8.   za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

9.   za področje energetike: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

10. za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

11. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

12. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

13. za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

14. za področje gospodarjenja z odpadki: Čisto mesto Ptuj d.o.o., Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj,

15. za področje lokalne kabelske TV: TELEING d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje

16. za področje lokalnih cest: Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se te pridobi v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.

 

8.   člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira Občina Gorišnica.

9.   člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Gorišnica ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 031-01-27/2015

Datum : 6.1.2015

 

 

Občina Gorišnica

 

Jožef Kokot, župan