New Page 2

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št., 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003) in Pravilnika o vrednotenju programov in projektov v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007), župan Občine Ljutomer objavlja  

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  

LETNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV MLADINSKIH DRUŠTEV

V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2008

 

1.              Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v občini Ljutomer za leto 2008.

 

2.              Na razpis se lahko prijavijo mladinska društva, ki

-                 imajo sedež v občini Ljutomer,

-                 so registrirana najmanj eno leto, -            imajo urejeno evidenco o članstvu,

-                 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov in projektov,

-                 prijavljajo programe, ki ustrezajo predmetu razpisa in so namenjeni predvsem mladim do 29 let.

 

3.              Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav. Razpisna dokumentacija bo objavljena tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si. Prijavitelj obrazec »Predstavitev programa oziroma projekta« izpolni za vsak program oziroma projekt.

 

4.              Sofinancirali se bodo programi s prednostnega področja in z ostalih področij, kot sledi:

I.               PREDNOSTNA PODROČJA 

-                 Mladinske aktivnosti nekomercialnega značaja,

-                 Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,  

-                 Prostovoljno mladinsko delo,  

-                 Informiranje in svetovanje za mlade,  

-                 Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice; - Humanitarne dejavnosti.

 

Za programe s področja mladinskih aktivnosti nekomercialnega značaja, štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-                 Druženje mladih na lokalnem, regionalnem ali nacionalnem nivoju,

-                 Druženje mladih na internacionalnem nivoju.

 

Za programe s področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo, štejejo tisti programi, ki vsebujejo:

-                 Usposabljanje in izobraževanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje veščin, ki mladim omogočajo, da sami izvajajo projekte. 

-                 Usposabljanje mladih za delovanje v različnih aktivnostih na lokalni, regionalni in državni ravni.  

-                 Inovativne pristope/oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo.

Za programe s področja prostovoljnega mladinskega dela štejejo tisti programi, ki vsebujejo:  -           Izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela. 

-                 Izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela.  - Izmenjave prostovoljcev.

 

Za programe s področja informiranja in svetovanja za mlade štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-                 Izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade na lokalnem oz. regionalnem nivoju.  - Koordinacijo izvajalcev informiranja in svetovanja na lokalnem oz. regionalnem nivoju ter vzpostavljanje mreže informacijskih točk.  

-                 Aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij preko različnih medijev. 

-                 Izobraževanje in usposabljanje informatorjev in mladih, ki se vključujejo v projekte vrstniškega informiranja. 

-                 Aktivnosti, ki vključujejo promocijo informiranja in svetovanja za mlade po šolah. 

 

Za programe s področja participacije, aktivnega državljanstva in človekovih pravic štejejo tisti programi, ki vsebujejo:  - Aktivno partnerstvo in odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene procese in zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih. 

-                 Aktivno participacijo mladih pri javnih zadevah na lokalnem, regionalnem ali nacionalnem nivoju ter vključevanje mladih z manj priložnostmi. 

-                 Usposabljanje za aktivno državljanstvo. 

-                 Izvajanje civilno-družbenih akcij, povezanih z mladinskim področjem. 

 

II.             OSTALA PODROČJA 

-                 Mednarodno mladinsko delo,

-                 Mobilnost mladih,

-                 Raziskovalno delo mladih.

 

Za programe s področja mednarodnega mladinskega dela štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-                 Vključevanje in sodelovanje v multilateralnih programih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju in omogočajo aktivno sodelovanje mladinskih struktur. 

-                 Koordinacijo in izvajanje izmenjav mladih in skupnih aktivnosti mladih iz dveh ali več držav.

 

Za programe s področja mobilnosti mladih štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-                 Ustvarjanje pogojev ter vzpostavljanje in ohranjanje mehanizmov/instrumentov za večjo mobilnost mladih. 

-                 Koordiniranje mreže mladinskih nastanitvenih kapacitet.

 

Za programe s področja raziskovalnega dela mladih štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-                 Seznanjanje mladih z raziskovalno-znanstvenim delom. 

-                 Razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi.

-                 Popularizacijo znanosti med mladimi. 

-                 Omogočanje boljšega poznavanja mladih – izvajanje raziskav mladinskega  področja na  lokalnem, regionalnem oz. nacionalnem nivoju.

Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

5.              Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 31. januar 2008. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo do roka oddati v vložišču Občine Ljutomer, soba štev. 108 v času uradnih ur. Prijave se pošljejo v zaprti kuverti na naslov:  Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z oznako «Ne odpiraj – prijava na javni razpis mladinskih društev za leto 2008«. Na hrbtni strani kuverte mora biti žig in naveden popoln naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave se v neodprti kuverti vrnejo prijaviteljem.

 

6.              Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v občini Ljutomer za leto 2008 znaša 7.270 €.

 

7.              Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

8.              Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02- 584-90-54 pri Karmen Lah.

 

Številka: 093/2007-415-5034

Datum:  20.12.2007

 

Župan Občine Ljutomer:

Franc JURŠA, l.r.