New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10-Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09) je Občinski svet Občine Podlehnik na 14. redni seji dne 12. 12. 2012 sprejel

 

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2013

 

 

1.      SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

S tem odlokom se za Občino Podlehnik za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2.      VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

 

 

(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

   KONTO

 

OPIS

Proračun 2013

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

2.404.971

 

  

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.606.389

70

 

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)    

1.507.359

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.401.629

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

51.270

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

54.410

706

 

DRUGI DAVKI

50

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

99.030

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

38.010

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

960

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.550

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

510

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

58.000

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

13.500

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

3.500

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

10.000

73

  

PREJETE DONACIJE (730+731)

2.700

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

2.700

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI   

782.382

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

582.382

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

200.000

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

2.404.971

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

737.491

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

133.710

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

16.995

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

533.786

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

23.000

409

 

REZERVE

30.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

786.379

410

 

SUBVENCIJE

49.500

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

464.600

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

46.000

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

226.279

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

860.901

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

860.901

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

20.200

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PR. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. UPOR.

5.500

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

14.700

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

0

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

 

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)TER   SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL  (I. + IV.) - (II. + V.)

0

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A

 

50

VIII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

250.000

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

250.000

55

IX.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

99.400

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

99.400

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VIII.-IX.)

150.600

 

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA RAČUNIH                                                                  (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)

150.600

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

8.015

 

 

 

 

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Podlehnik.

 

 

3.      POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

(izvrševanje proračuna)

 

 

(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

 

 

(2) Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 100 Občinski svet, 200 Nadzorni odbor, 300 Župan, 400 Občinska uprava), je kot odredbodajalec odgovoren župan občine. Uredbe pripravi skrbnik proračunske postavke in finančna služba.

 

 

4. člen

 

 

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

 

Namenski prihodki proračuna so donacije, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki od komunalnih prispevkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.

 

 

5. člen

 

 

(prerazporejanje pravic porabe)

 

 

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

(2) Prerazporeditve lahko opravi župan v splošnem delu proračuna vendar najvišje do nivoja podskupine, tako, da se po prerazporeditvi sredstva v skupinah ne spreminjajo.

 

 

(3) Prerazporeditev pravic porabe se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski vrstici na osmem nivoju členitve po EKN se sredstva zmanjšujejo in na kateri zvišujejo, tako da ostane proračun uravnotežen.

 

 

(4) Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

 

 

6. člen

 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu in je iz načrtov razvojnih programov razvidno financiranje v prihodnjih letih.

 

 

7. člen

 

 

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

 

(1) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko

 

 

spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

 

 

(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 

 

(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

8. člen

 

 

(proračunski skladi)

 

 

(1) Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJU),

 

 

(2) Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 30.000,00 EUR.

 

 

(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne višine proračunske rezerve župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

 

4.      POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

 

 

9. člen

 

 

(odpis dolgov)

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine dolga posameznega dolžnika 100,00 EUR in celotne višine vseh odpisanih dolgov 1.000,00 EUR. O višjih zneskih mora odločati občinski svet.

 

 

5.      OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

10. člen

 

 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilu dolgov v računu financiranja se Občina Podlehnik za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 250.000 EUR.

 

 

6.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

11. člen

 

 

(začasno financiranje v letu 2014)

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Podlehnik v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

12. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

 

Številka: 030-2/2012

 

 

Datum: 12. december 2012

 

 

 

Občina Podlehnik

 

Župan Marko Maučič