New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) ter 81. in 95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 65/00, 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na 22. seji dne 1. 10. 2009 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O

Odloka o ureditvenem načrtu naselja Veržej (Uradni list SRS, št. 42/88 in Uradni list RS, št. 50/97)

1. člen

Sprejme se obvezna razlaga desete alinee točke a) 4. člena Odloka o ureditvenem načrtu naselja Veržej (Uradni list SRS, št. 42/88 in Uradni list RS, št. 50/97) – v nadaljevanju: odlok.

2. člen

Določilo desete alinee točke a) 4. člena odloka je razumeti tako, da se tudi oblikovanje objektov prilagaja proizvodnji in sodobnemu načinu gradnje.

3. člen

Obvezna razlaga je sestavni del odloka.

4. člen

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 900-145/2009

Veržej, dne 1. oktobra 2009

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.