New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10, 27/08 in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet na 8. redni seji dne 13. 6. 2011 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

1. člen

V 1. členu pravilnika se na koncu besedila doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Po tem pravilniku se sofinancirajo obresti iz sredstev občinskega proračuna v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti kot državna pomoč dodeljena po shemi »de minimis« (Uradni list L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).«

2. člen

V 2. členu pravilnika se črta zadnji stavek in doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Do »de minimis« pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in ribogojstva,

– premogovništva,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama Priloge I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če se znesek pomoči, določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in v primeru, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

– podjetja v težavah.«

3. člen

V 3. členu pravilnika se na koncu besedila dodajo tretji, četrti in peti odstavki, ki se glasijo:

»Sredstva se po tem pravilniku ne smejo dodeljevati za namen izvoza oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Prav tako ne sme biti pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.

V primeru, da je pomoč dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, pa ta ne sme biti namenjena nabavi vozila za cestni prevoz tovora.«

4. člen

Sedma alineja 5. člena se spremeni in se po novem glasi:

»– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah s tem, da so upravičenci do posojil registrirani kot družbe ali samostojni podjetniki.«

5. člen

V 7. členu pravilnika se na koncu besedila dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.

Intenzivnost pomoči: skupna vrednost pomoči, dodeljene istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).«

6. člen

V 11. členu pravilnika se na koncu besedila dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Pred dodelitvijo sredstev mora prejemnik podati pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključeno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč in pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške ter zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.

Dajalec pomoči je dolžan prejemnika pisno obvestiti, da je navedena pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.«

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0008/2011-12

Divača, dne 13. junija 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.