New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 2. seji dne 20. 11. 2014 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Rogašovci

za leto 2014

1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v evrih

 

+---------------------------------------------------------------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               |

+-----------------------------------------------+---------------+

|Skupina/podskupina kontov                      |  Proračun leta|

|                                               |           2014|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      |   3.378.748,83|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |   2.732.119,34|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)        |   2.340.074,33|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |700 DAVKI NA DOHODEK                     |   2.102.994,00|

|     |IN DOBIČEK                               |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                  |      24.793,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO                |     212.287,33|

|     |IN STORITVE                              |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |706 DRUGI DAVKI                          |           0,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |     392.045,01|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU                  |      50.825,00|

|     |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                 |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                 |         500,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI         |       1.050,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE                  |       6.000,00|

|     |BLAGA IN STORITEV                        |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              |     333.670,01|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        |      73.604,60|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH         |      54.042,10|

|     |SREDSTEV                                 |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |721 PRIHODKI OD PRODAJE                  |           0,00|

|     |ZALOG                                    |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE                  |      19.562,50|

|     |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)               |      10.000,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |730 PREJETE DONACIJE                     |      10.000,00|

|     |IZ DOMAČIH VIROV                         |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE           |           0,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)            |     563.024,89|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI                  |     135.799,50|

|     |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH                 |               |

|     |INSTITUCIJ                               |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA        |     427.225,39|

|     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA          |               |

|     |EVROPSKE UNIJE                           |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|78   |PREJETA SREDSTVA                         |           0,00|

|     |IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)              |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA |           0,00|

|     |EVROPSKE UNIJE                           |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |787 PREJETA SREDSTVA OD                  |           0,00|

|     |DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ              |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   3.480.746,09|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     |   1.040.140,39|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI               |     243.220,00|

|     |ZAPOSLENIM                               |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |      41.590,00|

|     |VARNOST                                  |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |402 IZDATKI ZA BLAGO                     |     740.530,39|

|     |IN STORITVE                              |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              |       2.800,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |409 REZERVE                              |      12.000,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       |   1.028.844,12|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |410 SUBVENCIJE                           |      30.000,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN            |     675.452,00|

|     |GOSPODINJSTVOM                           |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM  |     102.882,12|

|     |IN USTANOVAM                             |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        |     220.510,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO            |           0,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              |   1.124.674,53|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |420 NAKUP IN GRADNJA                     |   1.124.674,53|

|     |OSNOVNIH SREDSTEV                        |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)        |     287.087,05|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |      75.805,88|

|     |FIZ. OSEBAM                              |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |     211.281,17|

|     |UPORABNIKOM                              |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                     |    –101.997,26|

|     |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)                  |               |

+---------------------------------------------------------------+

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |         350,00|

|IV.  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |750 PREJETA VRAČILA DANIH                |           0,00|

|     |POSOJIL                                  |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH                  |           0,00|

|     |DELEŽEV                                  |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |         350,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|44 V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |       2.225,00|

|     |DELEŽEV (440+441)                        |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |440 DANA POSOJILA                        |           0,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN     |       2.225,00|

|     |FINANČNIH NALOŽB                         |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      –1.875,00|

|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |C. RAČUN FINANCIRANJA                    |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|50   |ZADOLŽEVANJE (500)                       |           0,00|

|VII. |                                         |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  |           0,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)                    |           0,00|

|VIII.|                                         |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA                   |           0,00|

|     |DOLGA                                    |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       |    –103.872,26|

|     |RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –  |               |

|     |(II.+V.+VIII.)                           |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |           0,00|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)           |     101.997,26|

+-----+-----------------------------------------+---------------+

|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU      |     103.872,26|

|     |PRETEKLEGA LETA                          |               |

+-----+-----------------------------------------+---------------+

 

Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-13/2014-2

Rogašovci, dne 20. novembra 2014

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.