New Page 2

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, izdajam na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 8. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007 in 3/2012) naslednji

 

S K L E P

o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2016

 

1. člen

Vrednost točke za obračun občinskih taks v letu 2016 znaša 0,3359 EUR.

 

2. člen

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-01/2007-10

Datum: 12.1.2016

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.