New Page 3

Št. 322-1/2014-2

Ob-1330/14

 

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12) objavlja Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki

javni razpis

za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz­pisa je sofinanciranje prireditev in projektov turističnih in drugih društev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Kostanjevica na Krki in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost ce­lotne občine in se bodo izvajali v letu 2014.

3. Vlagatelji in pogoji sofinanciranja

Upravičenci do sredstev tega razpisa so društva, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki,

– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro­vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana­rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem po­speševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

– aktivno delujejo vsa je eno leto pred objavo raz­pisa,

– so organizatorji ali soorganizatorji prireditve, ki je predmet prijave na ta razpis.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni ti­sti predlagatelji vlog, ki prijavljajo prireditve oziroma projekte, ki so več kot 50 % sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna.

4. Višina razpoložljivih sredstev

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje tu­rističnih prireditev in projektov, je zagotovljena v pro­računu za leto 2014, in sicer v višini 8.500,00 EUR, na proračunski postavki 5521 – Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

– Upravičeni projekti za sofinanciranje so:

1. izdaja promocijskega materiala (katalogi, zlo­ženke, turistični spominki, zemljevidi, drugo),

2. označitev pohodnih poti,

3. označitev kolesarskih poti,

4. postavitev informativnih tabel,

5. organizacija ocenjevalne akcije za najlepše urejeno vas,

6. organizacija čistilne akcije in urejanje okolja na območju občine,

7. organizacija prireditev, ki ohranjajo in promovi­rajo kulturno dediščino ter ljudske običaje,

8. organizacija dobrodelnih prireditev,

9. organizacija strokovnega ocenjevanja domačih proizvodov (vino, mesni izdelki, kruh, pecivo).

Za prijavo na razpis se upoštevajo podatki teko­čega leta.

5. Rok za prijavo in oddajo vlog

Razpisni rok za oddajo vlog za sofinancira­nje navedenih prireditev in projektov je do vključno 12. marca 2014.

Naslov za pošiljanje: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje­ne z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj – javni razpis za turizem 2014«.

6. Odpiranje in obravnava vlog:

1. Strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan, bo prispele vloge odpirala, obravnavala ter pri­pravila predlog prejemnikov sredstev.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 dni po zaključenem razpisnem roku. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo, v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neuteme­ljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjuje­jo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o do­delitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v skla­du z določili pogodbe.

7. Rezultati javnega razpisa

Na podlagi predloga strokovne komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki s sklepom, v roku 30 dni od za­ključka razpisa. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 8 dni od preje­ma sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo, v roku 8 dni od pre­jema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pre­pozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na Krki. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z osta­limi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

8. Informacije: razpisna dokumentacija je od dne­va objave razpisa v Uradnem listu RS do izteka pri­javnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ko­stanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Občini Kostanje­vica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-pošta: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.

Občina Kostanjevica na Krki