New Page 1

 

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – u.p.b.), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – u.p.b. in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih

 

 

se opravlja gostinska dejavnost

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določijo merila in pogoji za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija) v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Črnomelj.

 

 

2. člen

 

 

Gostinec ali kmet za gostinske obrate, ki se nahajajo na območju Občine Črnomelj in so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:

 

 

– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev (hoteli, moteli, hotelska naselja, gostišča, prenočišča, penzioni, mladinski in počitniški domovi ter kampi) in turistične kmetije z nastanitvijo do 1. ure naslednjega dne;

 

 

– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do 1. ure naslednjega dne;

 

 

– slaščičarne in vinotoči do 23. ure;

 

 

– okrepčevalnice in obrati za pripravo in dostavo jedi do 24. ure;

 

 

– bari do 4. ure naslednjega dne;

 

 

– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim hišnim redom, vendar največ do 24. ure.

 

 

Obratovalni čas, določen v prvem odstavku tega člena, se lahko gostincu ali kmetu v času turistične sezone, podaljša še za eno uro, po predhodnem soglasju občinske uprave.

 

 

3. člen

 

 

Gostinec ali kmet za gostinske obrate, ki se nahajajo na območju Občine Črnomelj in so izven stanovanjskih območij lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa ne glede na vrsto gostinskega obrata, vendar največ do 6. ure naslednjega dne.

 

 

4. člen

 

 

Gostinec ali kmet prijavi obratovalni čas na predpisanem obrazcu, ki je objavljen skupaj s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

 

 

Gostinec ali kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred:

 

 

– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,

 

 

– začetkom obratovanja,

 

 

– spremembo obratovalnega časa.

 

 

Gostinec ali kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti, če je prišlo do sprememb, ki se nanašajo na naslednje osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas:

 

 

– vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma kmetije,

 

 

– naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata.

 

 

5. člen

 

 

Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec ali kmet izpolniti naslednje pogoje:

 

 

– predložiti pisno soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ali kmet ni lastnik gostinskega obrata;

 

 

– predložiti pisno mnenje krajevne skupnosti, na katere območju se gostinski obrat nahaja;

 

 

– imeti poravnane zapadle obveznosti iz naslova komunalnih taks, turističnih taks in drugih dajatev, ki so določene z odloki na območju Občine Črnomelj;

 

 

– da pri gostincu ali kmetu niso ugotovljeni razlogi za preklic soglasja iz 7. člena tega pravilnika.

 

 

Soglasje in mnenje iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme biti starejše od 30 dni od dneva vložitve vloge.

 

 

6. člen

 

 

Pri presoji o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov oziroma kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost se upoštevajo naslednja merila:

 

 

– popestritev ponudbe v kraju,

 

 

– dodatne potrebe gostov,

 

 

– vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve, priprava hrane ipd.),

 

 

– potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa.

 

 

Merila iz prejšnjega odstavka tega člena lahko smiselno uporabi tudi krajevna skupnost pri izdaji mnenja iz druge alinee 5. člena tega pravilnika.

 

 

7. člen

 

 

Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 2. in 3. člena tega pravilnika se gostincu ali kmetu lahko med letom prekliče v primeru:

 

 

– da v roku zadnjih dveh mesecev policija posreduje v gostinskem obratu več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo o kršitvah oziroma predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim službam, in o tem obvesti občinsko upravo;

 

 

– da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno pisno pritožbo na obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času;

 

 

– ugotovljenih hujših kršitev predpisov s strani pristojnih inšpekcijskih služb o čemer obvestijo občinsko upravo.

 

 

8. člen

 

 

V primeru odvzema soglasja na podlagi določb 7. člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za šest mesecev vnaprej.

 

 

9. člen

 

 

Za vsa ostala določila, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se uporablja neposredno veljavni Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

 

 

10. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih (Uradni list RS, št. 25/00 in 124/04).

 

 

11. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Šifra: 321-16/2006

 

 

 

 

 

Črnomelj, dne 31. marca 2006

 

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.