New Page 1

Številka: 900-18/2015-(52/04)

Datum: 18.5.2015

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 34. in  73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 7. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 27.5.2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1. Poročilo projekta Gorki (projektno ter finančno)

2. Pregled zapisnikov sej in glasovanj, na katerih je bil odsoten eden od svetnikov

3. Pobude in vprašanja

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-221.

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan