New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 31/00, 36/00 in 127/06), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 14/07, 27/08 in 76/08), 20. in 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), 4. in 10. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (Uradni list RS, št. 61/07), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) so Občinski svet Občine Trebnje na izredni seji dne 28. 1. 2009, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na seji dne 11. 2. 2009 in Občinski svet Občine Šentrupert na seji dne 29. 1. 2009 sprejeli

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(1) S tem odlokom občine Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo medobčinski javni zavod za opravljanje knjižnične dejavnosti, Knjižnico Pavla Golie (v nadaljnjem besedilu: zavod).

 

 

(2) S tem odlokom se določi organizacijo in dejavnost zavoda, organe zavoda, sredstva za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, odgovornost ustanoviteljev za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in javnega zavoda, varovanje poslovne skrivnosti in nadzor nad izvajanjem tega odloka.

 

 

2. člen

 

 

S tem odlokom se ustanavlja tudi Svet ustanoviteljic, kot skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin, za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem knjižnične dejavnosti.

 

 

3. člen

 

 

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju občin Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert. S soglasjem ustanoviteljic se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območje drugih občin, pod pogoji, ki jih določa zakon.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

4. člen

 

 

(1) Zavod posluje pod imenom: Knjižnica Pavla Golie.

 

 

Skrajšano ime zavoda: Knjižnica Pavla Golie.

 

 

(2) Sedež zavoda je: Trebnje, Kidričeva ulica 2.

 

 

(3) Če se spremeni poslovni naslov, ni potrebno spreminjati odloka.

 

 

(4) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 in 20 mm. Sredi pečata je podoba Pavla Golie, na obodu pa izpisano ime Knjižnica Pavla Golie.

 

 

(5) Direktor zavoda s sklepom določi število posameznih pečatov, hrambo in njihovo uporabo ter delavce, ki so odgovorni zanje.

 

 

5. člen

 

 

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.

 

 

(2) Zavod odgovarja v pravnem prometu s svojim premoženjem neomejeno.

 

 

6. člen

 

 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v tem odloku.

 

 

III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA

 

 

7. člen

 

 

Zavod je splošna knjižnica, ki ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote, dejavnost pa opravlja na sedežu zavoda v Trebnjem in na izposojevališčih ali krajevnih knjižnicah na Mirni, v Šentrupertu in Mokronogu.

 

 

8. člen

 

 

(1) Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

 

(2) Dejavnosti zavoda so:

 

 

– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

 

 

– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

 

 

– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

 

 

– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

 

 

– sodelovanje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij,

 

 

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

 

 

– informacijsko opismenjevanje,

 

 

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,

 

 

– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,

 

 

– dostopnost elektronskih virov informacij (dodatek),

 

 

– informacijski servis za izmenjavo podatkov v Nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.

 

 

(3) Obseg dejavnosti iz tega odstavka se določi s programom dela in finančnim načrtom.

 

 

(4) Zavod v okviru javne službe iz prejšnjega odstavka tudi:

 

 

– sodeluje pri vseživljenjskem izobraževanju,

 

 

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,

 

 

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

 

 

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

 

 

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

 

 

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njegovo dejavnostjo.

 

 

(5) Naloge, ki so strokovno tehnične narave, lahko opravljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju z ustanoviteljicami.

 

 

9. člen

 

 

(1) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta, oziroma njen prihodek, namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.

 

 

(2) Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni le v soglasju z ustanoviteljicami.

 

 

10. člen

 

 

(1) Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene v:

 

 

– 91.011     Dejavnost knjižnic

 

 

– 18.120     Drugo tiskanje

 

 

– 18.130     Priprava za tisk in objavo

 

 

– 18.200     Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

 

 

– 46.190     Nespecializirano posredništvo pri prodaji

 

 

             raznovrstnih izdelkov

 

 

– 47.790     Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim

 

 

             blagom

 

 

– 47.910     Trgovina na drobno po pošti ali internetu

 

 

– 56.103     Slaščičarne in kavarne

 

 

– 56.300     Strežba pijač

 

 

– 58.110     Izdajanje knjig

 

 

– 58.130     Izdajanje časopisov

 

 

– 58.140     Izdajanje revij in druge periodike

 

 

– 58.190     Drugo založništvo

 

 

– 59.200     Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in

 

 

             muzikalij

 

 

– 62. 090    Druge z informacijsko tehnologijo in

 

 

             računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

 

 

– 63.110     Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

 

 

– 63.120     Obratovanje spletnih portalov

 

 

– 68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih

 

 

             nepremičnin

 

 

– 73.110     Dejavnost oglaševalskih agencij

 

 

– 74.200     Fotografska dejavnost

 

 

– 74.900     Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične

 

 

             dejavnosti

 

 

– 77.330     Dajanje pisarniške opreme in računalniških

 

 

             naprav v najem in zakup

 

 

– 77.390     Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih

 

 

             sredstev v najem in zakup

 

 

– 82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge

 

 

             posamične pisarniške dejavnosti

 

 

– 82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 

 

– 82.990     Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za

 

 

             poslovanje

 

 

– 85.520     Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 

 

             na področju kulture in umetnosti

 

 

– 85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,

 

 

             izpopolnjevanje in usposabljanje

 

 

– 90.010     Umetniško uprizarjanje

 

 

– 90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško

 

 

             uprizarjanje

 

 

– 90.030     Umetniško ustvarjanje

 

 

– 90.040     Obratovanje objektov za kulturne prireditve

 

 

– 91.030     Varstvo kulturne dediščine.

 

 

(2) Glavna dejavnost zavoda je 91.011 Dejavnost knjižnic.

 

 

IV. USTANOVITELJICE ZAVODA IN PRISTOJNOSTI

 

 

11. člen

 

 

(1) Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:

 

 

– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka, ki se sprejeme s soglasjem vseh ustanoviteljic,

 

 

– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,

 

 

– odločanja o vstopu novih ustanoviteljev v zavod,

 

 

– odločanja o zadolževanju,

 

 

– odločanja o dajanju poroštev in garancij zavodu,

 

 

– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda ter za zagotavljanje knjižnične dejavnosti pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom,

 

 

– imenovanja članov sveta zavoda iz vrst ustanovitelja,

 

 

– dajanja mnenj k predlogom odločitev in odločitvam sveta zavoda ter sveta ustanoviteljic,

 

 

– odločanja o prodaji in obremenjevanju premoženja zavoda,

 

 

– dajanja soglasja k imenovanju direktorja zavoda.

 

 

(2) Občinski sveti imajo pri sprejemanju skupnih odločitev naslednji odstotek glasov:

 

 

------------------------------------------------------

 

 

  Občine Trebnje                    71,63% glasov,

 

 

  Občine Mokronog - Trebelno        15,78% glasov,

 

 

  Občine Šentrupert                 12,59% glasov.

 

 

------------------------------------------------------

 

 

(3) Skupne odločitve občinskih svetov se sprejemajo s 3 večino glasov, razen pri prvih petih alinejah prvega odstavka tega člena, ko je potrebno soglasje vseh občinskih svetov, in sedmi alineji, ko o imenovanju članov sveta odloča vsak občinski svet ločeno.

 

 

(4) Pri odločanju glede poroštev in garancij občinski sveti odločajo na podlagi usklajenega predloga sveta ustanoviteljic s tem, da vsaka ustanoviteljica prevzame obseg poroštva ali garancije v okviru lastniških deležev.

 

 

(5) Pristojnosti občinskega sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic.

 

 

12. člen

 

 

(1) S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem zavodu Knjižnica Pavla Golie in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe knjižnične dejavnosti ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie.

 

 

(2) Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).

 

 

(3) Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.

 

 

(4) Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega zavoda.

 

 

(5) Pečat Sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj.

 

 

(6) Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.

 

 

13. člen

 

 

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie. Mandat člana Sveta ustanoviteljic je vezan na mandat župana oziroma županje.

 

 

(2) Župani izmed sebe določijo predsedujočega Svetu ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njegovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, začne župan, ki ga določi žreb.

 

 

(3) Svet ustanoviteljic dela na sejah. Te ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljic.

 

 

14. člen

 

 

(1) Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:

 

 

----------------------------------------------------

 

 

  Občine Trebnje                    71,63% glasov,

 

 

  Občine Mokronog - Trebelno        15,78% glasov,

 

 

  Občine Šentrupert                 12,59% glasov.

 

 

----------------------------------------------------

 

 

(2) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve s 3 večino glasov.

 

 

(3) O odločitvah Svet ustanoviteljic obvešča občinske svete ustanoviteljic.

 

 

(4) Odločitev župana je veljavna, kolikor ji ne nasprotuje občinski svet občine, ki jo zastopa. Občinski svet je dolžan, v primeru nasprotovanja, podati mnenje najkasneje v roku 30 dni po seznanitvi z odločitvijo. Občinski svet je seznanjen z odločitvijo Sveta ustanoviteljice od tistega dne, ko je sklicana seja občinskega sveta, na katerem se odločitev Sveta ustanoviteljic obravnava.

 

 

15. člen

 

 

(1) Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:

 

 

1. podaja mnenja k aktu o organizaciji dela zavoda,

 

 

2. podaja mnenja k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda,

 

 

3. podaja mnenja k imenovanju direktorja zavoda,

 

 

4. podaja mnenja k razrešitvi direktorja zavoda,

 

 

5. podaja predloge za občinske svete ustanoviteljic glede dajanja poroštev in garancij,

 

 

6. sklicuje konstitutivno sejo Sveta zavoda po imenovanju in izvolitvi vseh članov Sveta zavoda,

 

 

7. podaja soglasje k objavi javnega razpisa za vsako delovno mesto v skladu s sistemizacijo in kadrovskim načrtom,

 

 

8. podaja druga mnenja in soglasja, opredeljena v tem odloku.

 

 

(2) Svet ustanoviteljic usklajuje predloge pred odločitvami občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:

 

 

1. izvajanjem javnih služb, ki jih izvaja zavod,

 

 

2. odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev zavoda,

 

 

3. vstopom novega ustanovitelja,

 

 

4. statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda in

 

 

5. v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drugi predpis.

 

 

16. člen

 

 

Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.

 

 

17. člen

 

 

Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic odplačno opravlja občinska uprava Občine Trebnje. Pogoje in cenik za tovrstne storitve določi Svet ustanoviteljic.

 

 

18. člen

 

 

Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v razmerju glasov članov v Svetu ustanoviteljic.

 

 

19. člen

 

 

Svet ustanoviteljic redno in sproti obvešča organe javnega zavoda in organe občin ustanoviteljic o svojih odločitvah.

 

 

V. ORGANI ZAVODA

 

 

20. člen

 

 

Organa zavoda sta:

 

 

– Svet zavoda,

 

 

– direktor.

 

 

Svet zavoda

 

 

21. člen

 

 

(1) Zavod upravlja Svet zavoda.

 

 

(2) Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:

 

 

– pet predstavnikov ustanoviteljic,

 

 

– trije predstavniki delavcev zavoda,

 

 

– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

 

 

(3) Predstavnike ustanovitelja imenujejo ustanovitelji izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, pri čemer Občina Trebnje imenuje tri predstavnike, občini Mokronog - Trebelno in Šentrupert pa vsaka po enega predstavnika.

 

 

(4) Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo zaposleni ali reprezentativni sindikati zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili. Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.

 

 

(5) Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Kulturniška zbornica Slovenije na predlog direktorja zavoda.

 

 

22. člen

 

 

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata Svetu zavoda.

 

 

(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov Sveta, ki se volijo.

 

 

(3) Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

 

 

(4) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika.

 

 

(5) Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora biti v delovnem razmerju vsaj 6 mesecev.

 

 

(6) Volilno komisijo se imenuje za 4 leta.

 

 

23. člen

 

 

(1) Kandidat za člana Sveta zavoda iz vrst delavcev je lahko tisti delavec, ki ga predlagajo najmanj trije delavci, ki so v delovnem razmerju vsaj 6 mesecev ali reprezentativni sindikat.

 

 

(2) Predlogi kandidatov za Svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

 

(3) Kandidati za predstavnike delavcev v Svetu zavoda morajo imeti pravico biti izvoljeni.

 

 

24. člen

 

 

(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

 

 

(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

 

 

(3) Voli se z glasovnicami osebno. Za volitve se oblikuje glasovnica, na katero se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

 

 

(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

 

 

(5) Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

 

 

(6) Pravico voliti imajo tisti delavci, ki so v delovnem razmerju v zavodu več kot 6 mesecev.

 

 

25. člen

 

 

(1) Za člane Sveta zavoda je izvoljenih toliko kandidatov iz vrst delavcev, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati za člane Sveta, ki so dobili največje število glasov.

 

 

(2) Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

 

 

(3) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

 

26. člen

 

 

(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v Svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda, ki so v delovnem razmerju v zavodu več kot 6 mesecev oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

 

 

(2) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, brez presojanja razlogov za odpoklic.

 

 

(3) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

 

(4) Predstavnik delavcev v Svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

 

 

(5) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v Svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

 

 

27. člen

 

 

Mandat članov Sveta zavoda traja štiri leta do izvolitve in imenovanja novih članov Sveta. Po preteku mandata so lahko izvoljeni oziroma imenovani še za eno mandatno obdobje. Člani Sveta izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

 

 

28. člen

 

 

(1) Prvo konstitutivno sejo Sveta skliče predsedujoči Sveta ustanoviteljic in sicer v roku 7 dni po imenovanju in izvolitvi vseh članov Sveta zavoda.

 

 

(2) Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.

 

 

29. člen

 

 

(1) Članu Sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

 

 

– sam zahteva razrešitev,

 

 

– se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej,

 

 

– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,

 

 

– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,

 

 

– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana Sveta,

 

 

– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v Svet zavoda po enakem postopku, kot velja za imenovanje,

 

 

– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.

 

 

(2) Ko Svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zakonom in tem odlokom.

 

 

30. člen

 

 

(1) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 

 

1. nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,

 

 

2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,

 

 

3. predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,

 

 

4. ocenjuje delo direktorja,

 

 

5. sprejema kadrovski načrt,

 

 

6. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev investicij in investicijskega vzdrževanja,

 

 

7. sprejema strateški načrt,

 

 

8. daje soglasje k programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,

 

 

9. daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,

 

 

10. imenuje in razrešuje direktorja,

 

 

11. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

 

 

12. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,

 

 

13. opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.

 

 

(2) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov Sveta.

 

 

(3) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

 

 

(4) Za svoje delo Svet zavoda sprejme poslovnik o delu Sveta zavoda.

 

 

Direktor

 

 

31. člen

 

 

(1) Direktor je poslovodni organ javnega zavoda.

 

 

(2) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

 

 

(3) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.

 

 

32. člen

 

 

(1) Naloge direktorja so:

 

 

1. organizira delo javnega zavoda,

 

 

2. predlaga strateški načrt,

 

 

3. sprejema program dela,

 

 

4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu in Svetu ustanoviteljic,

 

 

5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu in soglasju Sveta ustanoviteljic,

 

 

6. predlaga kadrovski načrt,

 

 

7. predlaga načrt nabav osnovnih sredstev investicij in investicijskega vzdrževanja,

 

 

8. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

 

 

9. poroča Svetu ustanoviteljic in Svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,

 

 

10. pripravi letno poročilo,

 

 

11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,

 

 

12. spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

 

 

13. organizira mentorstvo za pripravnike,

 

 

14. predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

 

 

15. odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

 

16. zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

 

 

17. odloča o sklepanju delovnih razmerij, disciplinski odgovornosti delavcev ter o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja,

 

 

18. sodeluje pri delu organov zavoda,

 

 

19. skrbi za izvedbo odločitev organov zavoda,

 

 

20. opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

 

(2) Direktor zastopa zavod neomejeno.

 

 

33. člen

 

 

Direktorja imenuje Svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju občinskih svetov in mnenju Sveta ustanoviteljic. Svet zavoda je vezan na soglasje občinskih svetov.

 

 

34. člen

 

 

(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.

 

 

(2) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje oziroma ima:

 

 

– univerzitetno izobrazbo družboslovne ali druge ustrezne smeri,

 

 

– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva,

 

 

– vodstvene sposobnosti oziroma izkušnje,

 

 

– znanje tujega jezika.

 

 

– bibliotekarski izpit.

 

 

Če kandidat bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta.

 

 

35. člen

 

 

(1) Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu Sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

 

 

(2) Plača, nagrada in drugi dodatki direktorja se določijo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje plač direktorjev v javnem sektorju.

 

 

36. člen

 

 

(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, kot to določajo veljavni predpisi.

 

 

(2) Direktorja razrešuje Svet zavoda.

 

 

(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti mnenje Sveta ustanoviteljic in soglasje občinskih svetov. Direktorja mora seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 60 dni. Svet zavoda ni vezan na mnenje Sveta ustanoviteljic je pa vezan na soglasje občinskih svetov.

 

 

(4) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.

 

 

VI. VIRI FINANCIRANJA

 

 

37. člen

 

 

Ustanovitelji javnega zavoda in država zagotavljajo pogoje in sredstva za delo javnega zavoda. Poleg tega se javni zavod financira tudi iz nejavnih virov, ki jih pridobi z opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.

 

 

38. člen

 

 

(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:

 

 

– iz javnih sredstev,

 

 

– od plačil uporabnikov za storitve javne službe,

 

 

– s prodajo blaga in storitev na trgu,

 

 

– z donacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

(2) Sredstva za izvajanje dejavnosti pokrivajo:

 

 

– stroške za plače,

 

 

– materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje opreme.

 

 

39. člen

 

 

(1) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva za izvajanje dejavnosti tako, da se finančna obveznost za skupne stroške razdeli po naslednjem ključu:

 

 

– Občina Trebnje v deležu 71,63%,

 

 

– Občina Mokronog - Trebelno v deležu 15,78%,

 

 

– Občina Šentrupert v deležu 12,59%.

 

 

(2) Letno višino sredstev za izvajanje javne službe knjižnice, ki jo izvaja javni zavod, določijo ustanoviteljice z odlokom o proračunu na podlagi tega odloka ter na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerima je podal soglasje Svet zavoda.

 

 

40. člen

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem knjižnične dejavnosti oziroma z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja presežka prihodka nad odhodki odloča Svet zavoda po predhodnem mnenju Sveta ustanoviteljic.

 

 

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU

 

 

41. člen

 

 

(1) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

 

 

(2) Zavod prevzema odgovornost za samostojno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za opravljanje svoje dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

 

 

(3) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelje enkrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom oziroma na njegovo zahtevo.

 

 

42. člen

 

 

(1) Premično premoženje javnega zavoda, s katerim gospodari in ga upravlja, je last ustanoviteljic, in sicer po naslednjem ključu:

 

 

– Občina Trebnje v deležu 71,63%,

 

 

– Občina Mokronog - Trebelno v deležu 15,78%,

 

 

– Občina Šentrupert v deležu 12,59%.

 

 

(2) Nepremično premoženje javnega zavoda, s katerim gospodari in ga upravlja javni zavod, je last ustanoviteljice na območju katere nepremično premoženje leži.

 

 

(3) Finančna sredstva za bodoče investicije in investicijsko vzdrževanje, redno vzdrževanje in obratovalne stroške nepremičnega premoženja bremenijo občino, na območju katere nepremično premoženje leži.

 

 

(4) Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za materialne stroške in tekoče vzdrževanje prostorov, v katerih deluje uprava in skupne službe na podlagi splošnega delitvenega ključa.

 

 

(5) Ustanoviteljice s posebno pogodbo prenesejo nepremično premoženje v upravljanje javnega zavoda.

 

 

(6) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičninskega premoženja ali le tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.

 

 

VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA

 

 

43. člen

 

 

Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

 

 

44. člen

 

 

(1) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, ob upoštevanju dogovorjenih meril, kriterijev ter normativov in standardov, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta država in ustanovitelj.

 

 

(2) Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu financira ustanovitelj. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.

 

 

(3) Obveznosti pokritja primanjkljaja s strani ustanovitelja nastanejo, ko so izčrpane vse možnosti v skladu z zakonom (sredstva rezerv, prihodki prihodnjih let).

 

 

45. člen

 

 

(1) Ustanoviteljico, ki ne izpolnjuje obveznosti, prevzetih po tem odloku, se o neizpolnitvi pisno opozori. Pisno opozorilo izda direktor zavoda.

 

 

(2) Ustanoviteljica, ki niti v dodatno postavljenem roku 15 dni za izpolnitev obveznosti po tem odloku, ki ga postavi direktor zavoda, ne opravi zahtevane izpolnitve, ne more uveljavljati pravic po tem odloku.

 

 

46. člen

 

 

Zavod vsako leto v skladu z zakonodajo pripravi program dela in finančni načrt ter ju posreduje v mnenje Svetu ustanoviteljic in v soglasje Svetu zavoda.

 

 

IX. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI

 

 

47. člen

 

 

(1) Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju dejavnosti, ki so določeni za poslovno tajnost.

 

 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

 

(3) Za poslovno tajnost se štejejo:

 

 

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih Svet zavoda določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

 

 

X. NADZOR

 

 

48. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem javne službe knjižnice in nad izvajanjem določil tega odloka se izvaja v skladu z zakonskimi določili.

 

 

XI. STATUSNE SPREMEMBE

 

 

49. člen

 

 

(1) Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, ki so določeni v zakonu in aktu o ustanovitvi ali po sklepu ustanoviteljev.

 

 

(2) O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odločajo ustanovitelji. Predlog lahko poda vsak ustanovitelj ali direktor zavoda.

 

 

(3) Ustanovitelji lahko odločijo, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.

 

 

XII. PREHODNE DOLOČBE

 

 

50. člen

 

 

Sedanjemu Svetu zavoda preneha mandat s konstitutivno sejo novega Sveta zavoda. Ustanoviteljice in Kulturniška zbornica Slovenije so dolžni imenovati v Svet zavoda svoje člane najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.

 

 

51. člen

 

 

Sedanji Svet zavoda mora najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka določiti rokovnik za izvedbo volitev članov Sveta izmed predstavnikov delavcev, ki se morajo izvesti najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve odloka.

 

 

52. člen

 

 

Do izvolitve Sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja tekoče naloge Sveta dosedanji Svet zavoda.

 

 

53. člen

 

 

(1) Sedanji direktor javnega zavoda opravlja posle direktorja tega zavoda do poteka mandata.

 

 

(2) Dosedanji direktor je dolžan poskrbeti tudi za vpis sprememb pri zavodu v sodni register.

 

 

(3) Notranji akti zavoda morajo biti usklajeni z določili tega odloka v roku 6-ih mesecev po veljavnosti odloka.

 

 

XIII. KONČNE DOLOČBE

 

 

54. člen

 

 

Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.

 

 

55. člen

 

 

Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert.

 

 

56. člen

 

 

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert.

 

 

(2) Na podlagi tega odloka in sestavin predpisanih v Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in vse spremembe), sklenejo, kolikor je to potrebno, župani pogodbo o ustanovitvi zavoda, ki mora biti sklenjena v pisni obliki. Pri podpisu pogodbe morajo overoviti svoj podpis.

 

 

57. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 127/03) in določbe 10. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert (Uradni list RS, št. 61/07), ki se nanašajo na javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje.

 

 

58. člen

 

 

Zavod je pravni naslednik zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu pod številko 1/04569/00 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.

 

 

59. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 007-5/2009

 

 

Trebnje, dne 28. januarja 2009

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Trebnje

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

 

 

Št. 007-0012/2008

 

Mokronog, dne 2. marca 2009

 

Župan

 

Občine Mokronog - Trebelno

 

Anton Maver l.r.

 

Št. 014-010/2009

 

Šentrupert, dne 2. marca 2009

 

Župan

 

Občine Šentrupert

 

Rupert Gole l.r.