New Page 2

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo OV 2198 in 7/98, odI. US št. U­1-250/98), je Občinski svet Občine Vodice na 13. redni seji dne 2.II.2004 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra

 

 

I

 

 

Ukine se javno dobro na pare. št. 1361/5 k.o. Bukovica, vrsta rabe pot, v izmeri 77 m2, vpisano kot družbena lastnina v splošni rabi.

 

 

II

 

 

Lastninska pravica na pare. št. 1361/5 - pot v izmeri 77 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

III

 

 

Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Vodice na pare. št. 1361/5 - pot v izmeri 77 m2 - se lastninska pravica na predmetni nepremičnini prenese v last Antona Ježa, Utik 29, Vodice.

 

 

IV

 

 

Prenos nepremičnine se izvede na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca, ki ga izbere občina, ter po postopku in na način, kot ga določajo predpisi.

 

 

V

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka:03 2-01 -001/04-033

Datum: 2.II.2004

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.