New Page 2

Številka: 9000-8/2014-1

Datum: 7.10.2014

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF), 30. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014)

 

S K L I C U J E M

1. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Gorje za mandatno obdobje 2014-2018,

 

ki bo v sredo, 22. oktobra 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

Za sejo določam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana (gradivo),        

3. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana,

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta,

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Občine Gorje

Peter Torkar, župan