New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

 

 

Številka: 900-29/2019-3-(52/04)

Datum: 20.11.2019

 

Zadeva: Gradivo za 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 27. 11. 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23.10.2019 (zapisnik 1, 2), nadaljevanja 9. seje z dne 6.11.2019 (zapisnik 1, 2) in 10. seje z dne 6.11.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročil o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo)

4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj - predlog (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj - spremembe št. 3 - druga obravnava (gradivo)

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 - Zgornje Bitnje - druga obravnava (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj (gradivo)

8. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj - predlog (gradivo)

9. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - predlog (gradivo)

10. Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v Mestni občini Kranj – predlog (gradivo)

11. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj – predlog (gradivo)

12. Odlok o poimenovanju parka v Mestni občini Kranj po dr. Janezu Bleiweisu  - osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

13. Predstavitev vizije direktorja Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.

14. Letni program športa za leto 2020 v MO Kranj (gradivo 1, 2)

15. Kandidatura Mestne občine Kranj za Evropsko prestolnico kulture 2025 (gradivo)

16. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 
Priloge:
- Sklepi komisij (gradivo)
- Zapisnik 12. seje Statutarno-pravne komisije (gradivo)
 

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan