New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 100/08 – Odl. US in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06 in 19/06- popr., 34/07) je občinski svet Občine Prevalje na 19.  redni seji dne 26.3.2009 sprejel

 

PRAVILNIK

O POSTOPKU ZA IZBIRO IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI PREVALJE

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem pravilnikom se določijo:

·         kriteriji za izbor izvajalcev programov s področja zdravstva in socialnega varstva,

·         merila za vrednotenje programov in za razdelitev sredstev,

·         postopek za izbor programov, ki se sofinancirajo s sredstvi proračuna Občine Prevalje za posamezno leto.

 

2. člen

Sredstva za sofinanciranje programov zdravstva in socialnega varstva v Občini Prevalje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

 

3. člen

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:

·         programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe in so sofinancirani iz proračuna občine (zakonska ali pogodbena obveznost),

·         investicij v opremo in prostore društev.

 

II.      POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

 

4. člen

Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so lahko:

·         društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih;

·         prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva in imajo v svojih programih elemente  socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov.

 

5. člen

Izvajalci programov, katerih programi se sofinancirajo iz proračuna Občine Prevalje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·         da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež na območju občin Koroške regije, če je program dela izvajalca zastavljen tako, da se izvaja na območju Občine Prevalje in aktivno vključuje vsaj 1/10 članov, ki so občani Občine Prevalje; da je izpolnjen pogoj glede sedeža izvajalca se šteje tudi v primeru, ko ima izvajalec v Občini Prevalje oziroma na območju katerekoli občine Koroške regije sedež podružnice.

·         da se program, s katerim kandidirajo na javnem razpisu na območju Občine Prevalje izvaja  že najmanj eno leto;

·         da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

·         da imajo urejeno evidenco članstva za programe, s katerimi kandidirajo na javnem razpisu.

* Opomba: Da izvajalec izpolnjuje pogoj glede števila članov iz Občine Prevalje, mora obvezno predložiti ustrezna dokazila glede članov iz Občine Prevalje. Če dokazil ne predloži, se šteje, da tega pogoja ne izpolnjuje.

 

III.     POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV

 

6. člen

            Programi s področja socialnega varstva in zdravstva, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje, se izberejo na podlagi javnega razpisa. V postopkih javnega naročanja se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

            Javni razpis za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin po sprejemu proračuna.

            Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa opravlja pristojen občinski organ.

            Iz proračuna občine se v posameznem koledarskem letu lahko sofinancira izvajanje enega programa posameznega izvajalca.

 

7. člen

Javni razpis mora vsebovati:

§        navedbo naročnika,

§        pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,

§        navedbo, da gre za izbiranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva,

§        okvirno vrednost finančnih sredstev,

§        zahtevano dokumentacijo,

§        rok za prijavo,

§        datum odpiranja ponudb,

§        informacijo o razpisni dokumentaciji,

§        kontaktno osebo naročnika.

 

8. člen

Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev programov s področja zdravstva in socialnega varstva vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s pisno odločbo. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog.

 

9. člen

            Komisija iz 8. člena tega pravilnika opravi strokovni pregled vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in merili iz tega pravilnika in pripravi predlog sofinanciranja izbranih programov. Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije in ga predložijo občinski upravi, ki o tem odloči s sklepom.

            Sklep o sofinanciranju je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa z izbranim izvajalcem.

 

10. člen

 

Obvezna vsebina pogodbe:

§        naziv in naslov izvajalca,

§        vsebina in obseg programa,

§        čas realizacije programa,

§        višino dodeljenih sredstev,

§        terminski plan porabe sredstev,

§        način nadzora nad namensko porabo sredstev,

§        določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Za sklepanje pogodb je pristojen župan občine.

 

IV.     MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV

 

11. člen

Komisija oceni program glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši okolici.

 

12. člen

Strokovna Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:

 

Merila in kriteriji za vrednotenje programov

Število točk

·          program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov,

- program je usmerjen v zmanjševanje ali lajšanje socialnih stisk

- program je usmerjen v preprečevanje socialnih stisk

 

 

 

do 5 točk

do 10 točk

·          realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo,

 

do 4 točke

·          program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje),

- program udeležencem delno olajša  komuniciranje z okoljem

- program udeležencem bistveno olajša komuniciranje z okoljem

 

 

 

do 5 točk

do 8 točk

·          program omogoča uporabnikom, ki niso člani izvajalca programa, lajšanje socialnih in drugih stisk

- program uporabnikom delno olajša  socialne in druge stiske

- program uporabnikom bistveno olajša  socialne in druge stiske

 

 

do 5 točk

do 10 točk

·          pestrost programa

- vsebina programa je ozko zastavljena

- program je širše zastavljen in vključuje več različnih vsebin

 

do 5 točk

do 10 točk

·          množičnost vključevanja v program

- v program so vključeni samo člani izvajalca programa

- v program so vključeni člani izvajalca programa in drugi udeleženci

 

do 3 točke

do 8 točk

·          program izvajalca je zastavljen tako, da predvideva sodelovanje izvajalca programa z okoljem:

- program le delno in občasno sodeluje z okoljem

- program pretežno sodeluje z okoljem

 

 

do 3 točk

do 8 točk

·          odmevnost podobnih programov, ki jih izvajalec izvaja v širši okolici

do 5 točk

 

·          reference ponudnika – program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Prevalje,

- od 1 do 5 let

- nad 5 let do 10 let

- nad 10 let

 

 

 

do 2 točki

do 5 točk

do 8 točk

·          realnost programa - metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja,

 

do 10 točk

·          program je namenjen

- samo pomoči posameznikom, članom društva

- članom društva in njihovim družinam

- tudi posameznikom in družinam izven organizacije

 

do 2 točki

do 5 točk

do 10 točk

·          program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico,

- do 3 organizacije predavanj, idr.

- nad 3 do 5 organizacij predavanj, idr.

- nad 5 do 10 organizacij predavanj, idr.

- nad 10 organizacij predavanj, idr.

 

 

do 2 točki

do 4 točk

do 6 točk

do 8 točk

·          program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente javnih služb s področja socialnega varstva,

- delno dopolnjuje dejavnost javnih zavodov

- v celoti dopolnjuje dejavnost javnih zavodov

 

 

do 3 točki

do 6 točk

·          sodelovanje prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja),

- v programu sodeluje nad 50% prostovoljcev

- v programu sodelujejo samo prostovoljci

 

 

do 3 točke

do 8 točk

·          program vključuje tudi športne in kulturne aktivnosti za člane,

- športne aktivnosti

- kulturne aktivnosti

- športne in kulturne aktivnosti

 

do 2 točki

            do 2  točk

do 4 točke

·          program zajema izdajanje glasila, biltena in drugo obliko seznanjanja okolice z določeno problematiko (upošteva se samo pisno gradivo, ki ga izvajalci programov priložijo)

- pisno gradivo se vrednoti glede na pogostost izdajanja in glede na obseg ter kvaliteto gradiva

 

 

 

do 4 točke

·          izvajalec organizira javne dobrodelne prireditve ali sodeluje pri javnih dobrodelnih prireditvah s posameznega področja.

- sodeluje na javnih dobrodelnih prireditvah

- samostojno organizira javno dobrodelno prireditev

 

 

do 2 točki

do 6 točk

·          število članov vključenih v program izvajalca (upoštevajo se samo člani iz Občine Prevalje):

- 20 do 30% članov

- nad 30 do 50% članov

- nad 50% članov

 

 

do 1 točko

do 5 točk

do 10 točk

·          program izvajalca je namenjen večjemu številu uporabnikov, ki niso člani izvajalca programa (upoštevajo se samo uporabniki iz Občine Prevalje):

- do 20 uporabnikov

- nad 20 do 50 uporabnikov

- nad 50 uporabnikov

 

 

do 2 točki

do 6 točk

do 10 točk

 

 

13. člen

Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine se lahko dodatno točkuje v višini do 40% doseženih točk oziroma z največ 60 točkami.

 

14. člen

Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:

·         doseženo število točk,

·         višino razpoložljivih proračunskih sredstev,

·         vrednost predloženega programa.

 

V.      NADZOR

 

15. člen

            Občinska uprava in Nadzorni odbor Občine Prevalje izvajata nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, kar so vsi neposredni porabniki proračunskih sredstev za programe po tem pravilniku dolžni omogočiti.

            Izvajalci programov so dolžni voditi evidenco in skrbeti za dokumentacijo o realizaciji programov in namenski porabi proračunskih sredstev ter Občini Prevalje predložiti vsebinska in finančna poročila o porabi sredstev v rokih, določenih v pogodbi o sofinanciranju. Pri tem morajo zagotoviti zakonito in strokovno finančno poslovanje ter nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev.

            Izvajalec programa je dolžan Občino Prevalje v 15. dneh obvestiti o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

 

16. člen

Izvajalec programa je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičenca do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

-          da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,

-          da je izvajalec programa v postopku pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,

-          druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

 

VI.     PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

17. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 100/03) ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/07).

 

18. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 093-0001/2009-11

Prevalje, dne 26.3.2009

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic TASIČ, l.r.