New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 27/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 88. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 20. 12. 1999 sprejel

 

S K L E P 
o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2000

 

1

V prvih treh mesecih leta 2000 se financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 1999 za iste programe kot v letu 1999.

 

2

V obdobju začasnega financiranja, to je od 1. 1. 2000 do 31. 3. 2000 se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999. V tem obdobju se prihodki in odhodki proračuna določajo v višini:

SIT

Prihodki                                             270,978.000

Odhodki                                              268,978.000

Presežek                                               2,000.000

Račun financiranja                                   – 2,000.000

 

3

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

 

4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 403-04-1/99-3452

Ljutomer, dne 20. decembra 1999.

 

Župan

Občine Ljutomer

 

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.