New Page 1

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/2000 in 79/01) in 39. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno glasilo – časopis PN, št. 30/99) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji 31. redni seji dne, 19. 3. 2002 sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2002

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

754.340.747 SIT

TEKOČI PRIHODKI (70+ 71)

688.661.245 SIT

70 DAVČNI PRIHODKI

587.003.060 SIT

      700 Davki na dohodek in dobiček

318.575.584 SIT

      703 Davki na premoženje

249.295.910 SIT

      704 Domači davki na blago in storitve

19.131.566 SIT

 71 NEDAVČNI PRIHODKI

101.658.185 SIT

      710 Udeležba na dobičku

 

            in dohodki od premoženja

81.817.968 SIT

      711 Takse in pristojbine

4.347.491 SIT

      712 Denarne kazni

20.355 SIT

      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

13.884.141 SIT

      714 Drugi nedavčni prihodki

1.588.230 SIT

INVESTICIJSKI PRIHODKI (72+73+74)

65.679.502 SIT

 72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.712.800 SIT

      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.500.000 SIT

      722 Prihodki od prodaje zemljišč

 

            in nematerialnega premoženja

212.800 SIT

 73 PREJETE DONACIJE

13.502.983 SIT

      730 Prejete donacije domačih virov

4.752.619 SIT

      731 Prejete donacije iz tujine

8.750.364 SIT

 74 TRANSFERNI PRIHODKI

50.463.719 SIT

      740 Transferni prihodki  

 

      iz drugih javnofinančnih institucij

50.463.719 SIT

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

796.304.888 SIT

 40 TEKOČI ODHODKI

214.136.072 SIT

      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

43.216.671 SIT

      401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

6.196.529 SIT

      402 Izdatki za blago in storitev

163.755.881 SIT

      403 Plačila domačih obresti

/

      409 Rezerve

966.991 SIT

 41 TEKOČ TRANSFERI

288.562.803 SIT

      410 Subvencije

 

7.400.458 SIT

      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

72.382.605 SIT

      412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

56.791.923 SIT

      413 Drugi tekoči domači transferi

151.987.818 SIT

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

271.106.013 SIT

      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

271.106.013 SIT

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

22.500.000 SIT

      430 Investicijski transferi

22.500.000 SIT

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

- 41.964.141 SIT

 

 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.986.500 SIT

      750 Prejeta vračila danih posojil

1.986.500 SIT

      751 Prodaja kapitalskih deležev

 

      752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

      706 Drugi davki

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

     DELEŽEV (440+441+442)

 

 44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

      440 Dana posojila

 

      441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

      442 Poraba sredstev kupnin  iz naslova privatizacije

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

       KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

1.986.500 SIT

 

 

VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ

- 39.977.641 SIT

     

 

RAČUN FINANCIRANJA

 

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

 50 ZADOLŽEVANJE

 

      500 Domače zadolževanje

16.839.986 SIT

 

 

IX. ODPLAČILO DOLGA (550)

 

 55 ODPLAČILO DOLGA

 

      550 Odplačilo domačega dolga

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)

16.839.986 SIT

 Ostanek sredstev na računih preteklega leta

23.137.655 SIT

 Ostanek sredstev na računih

/

Sestavni del odloka o proračunu je tudi tabela bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja ter posebni del proračuna po uporabnikih.

3. člen

Proračunska rezerva v letu 2002 se oblikuje v višini 966.991 SIT.

O uporabi sredstev rezerv odloča župan občine razen za primer, ko bi sanacija ali strošek obrambe pred posamezno naravno nesrečo presegel 50% razpoložljivih finančnih sredstev. V teh primerih o porabi finančnih sredstev rezerv odloča Svet Občine Kanal ob Soči.

V primerih, ko o uporabi sredstev rezerv odloči župan, je župan dolžan o svoji odločitvi poročati občinskemu svetu na njegovi prvi naslednji seji.

4. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le v namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov ter posebnih preglednih tabelah, ki so sestavni del občinskega proračuna.

5. člen

Kot sredstva za delo, se uporabnikom zagotavljajo:

- sredstva za plače,

- sredstva za prispevek delodajalca,

- sredstva za druge osebne prejemke,

- sredstva za materialne stroške,

- sredstva opreme in amortizacije,

- sredstva za druge odhodke.

6. člen

Sredstva za delo se uporabniku med letom dopolnjujejo praviloma enakomerno kot mesečna dotacija, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna kot celote.

7. člen

Če se med letom spremeni delovno področje, obseg in narava nalog uporabnika, se temu primerno spremeni tudi obseg finančnih sredstev za delo. Če spremembe ne dosegajo 30% sredstev, ki so v proračunu zagotovljena za izvajanja nalog, odloča o spremembi sredstev župan s prerazporeditvijo sredstev znotraj posamezne postavke proračuna oz. z delitvijo dodatnih finančnih sredstev iz tekoče rezerve proračuna.  Če spremembe presegajo 30% sredstev, ki so v proračunu zagotovljena za izvajanje navedenih nalog, je za uveljavitev teh sprememb župan dolžan občinskemu svetu predlagati sprejetje ustreznih sklepov.

8. člen

Uporabniki morajo izvrševati naloge v mejah sredstev, ki so jim v proračunu odobrena. Uporabniki na račun proračuna Občine Kanal ob Soči ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegle v proračunu za te namene predvidena finančna sredstva.

Izvajalci gospodarskih javnih služb se za izvajanje zaupanih jim nalog ne morejo zadolževati brez sklepa Sveta Občine Kanal ob Soči.

O poroštvu za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena, odloča Svet Občine Kanal ob Soči.

9. člen

O morebitni zadolžitvi proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2002 odloča Svet Občine Kanal ob Soči. Župan Občine Kanal ob Soči je pooblaščen za dogovarjanje in sprejemanje kreditnih pogojev kreditiranja in za podpis pogodbe. O sklenitvi kreditne pogodbe in dogovorjenih kreditnih pogojih v njej je župan dolžan poročati občinskemu svetu na njegovi prvi naslednji seji.

10. člen

Vsi proračunski porabniki so na zahtevo Sveta Občine Kanal ob Soči za naloge, ki jih izvajajo, dolžni predložiti predračune in obračune stroškov izvajanja nalog.

11. člen

Župan Občine Kanal ob Soči je pooblaščen, da med letom v skladu z določili zakonov usklajuje obseg finančnih sredstev potrebnih za osebne dohodke in druge osebne prejemke vseh porabnikov proračuna ter za kratkoročno plasiranje tekočih likvidnostnih sredstev  proračuna pri bankah in drugih finančnih ustanovah zaradi ohranitve njihove  realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna. V primeru, da bi uskladitev obsega finančnih sredstev za osebne dohodke in druge osebne prejemke ogrozila izvajanje drugih nalog, predvidenih v proračunu občine, je župan dolžan občinskemu svetu predlagati rebalans proračuna.

12. člen

Naloge proračuna Občine Kanal ob Soči se oddajajo po določilih veljavnega Zakona o javnih naročilih.

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine, v Uradnih objavah časopisa Primorske novice.

Številka: 405-02/02-1

Datum: 19. marca 2002

Župan

Zoran Madon