New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02, 8/03) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta Vojniška Gmajna

I.

Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev predloga Občinskega lokacijskega načrta Vojniška Gmajna, ki ga je izdelalo podjetje RC Planiranje, d.o.o. Celje pod številko 229/06, novembra 2006.

II.

Predlog Občinskega lokacijskega načrta za Vojniško gmajno se nanaša na ureditveno območje na vzhodni strani naselja Vojnik, severovzhodno od cerkve Vojnik, ki je nepozidano stavbno zemljišče. Velikost območja lokacijskega načrta znaša cca 3400 m2.

III.

Javna razgrnitev predloga Občinskega lokacijskega načrta za Vojniško Gmajno se začne 15. novembra 2006 in traja do 15. decembra 2006 na sedežu KS Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna obravnava bo 6. decembra 2006, ob 15.00 v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni predlog. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani.

IV.

V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.

V.

Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 35010-0311/2006-15

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 22. junija 2006

Benedikt Podergajs l.r.