New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05 ) in prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) je Občinski svet Občine Destrnik na 19. seji dne 13. 5. 2010 sprejel naslednji

SKLEP O POTRDITVI

NOVELACIJE 1 OBČINSKEGA PROGRAMA

VARNOSTI OBČINE DESTRNIK

1.

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Novelacijo 1 Občinskega programa varnosti Občine Destrnik.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 900-11/2010-19R-6/8

Datum: 13. 5. 2010

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, univ. dipl. ing. el.