New Page 1

Št. 478-153/2013

Ob-3272/13

 

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, je na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), objavila

javno dražbo

za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško

I. Predmet prodaje

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno ze­mljišče v Krškem: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 66/23, k.o. Videm – travnik, v izmeri 567 m2 (ID 991323).

Izklicna cena za zgoraj navedeno parcelo v površini 567 m2 v neto znesku znaša 18.711,00 EUR.

V izklicno ceno ni vključen davek na dodano vre­dnost (DDV), ki ga plača kupec. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kup­ca.

Prodajalka Občina Krško je kot pravni naslednik SLP – Občinskega ljudskega odbora Videm – Krško zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine, parc. št. 66/23, k.o. Videm, v deležu do celote (1/1).

Zemljišče se nahaja na območju mesta Krško in ima v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Videm – Polšca, status nepozidanega stavbnega zemljišča, je po namenski rabi opredeljena kot območje, namenjeno za stanovanjsko gradnjo.

II. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo pote­kala dne 12. 8. 2013, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

III. Izklicna cena

Izklicna cena za prodajo predmetne nepremičnine znaša v neto znesku 18.711,00 EUR.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR.

IV. Plačilni pogoji

S kupcem, najugodnejšim dražiteljem predmeta prodaje, bo v roku 15 dni po zaključku javne draž­be, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom ku­pnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na pod­račun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.

V. Drugi pogoji

– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS ozi­roma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,

– dražitelji fizične osebe morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji,

– dražitelji podjetniki posamezniki in pravne osebe morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavno­sti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za predmeta pro­daje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197 in z navedbo »Varšči­na za nakup nepremičnine v Krškem št. 478-153/2013 O402«,

– za predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpol­njeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,

– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju se bo varščina vštela v ku­pnino, neuspelim pa bodo varščine vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje,

– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z naju­godnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,

– do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stro­ški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,

– kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine,

– vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo.

Občina Krško