New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2016,27/2017) in v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Veržej na 16. redni seji dne 29.7.2021 sprejel

 

PRAVILNIK

O FINANČNI POMOČI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI VERŽEJ

 

I  Splošne določbe

 

1. člen

Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Veržej (v nadaljevanju: občina).

 

2. člen

Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom:

·  povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,

·  pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,

·  vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja in

·  vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24. 12. 2013 in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

 

3. člen

Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.

 

4. člen

Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:

·  podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine Veržej,

·  podjetja, ki nimajo sedeža v občini Veržej, vendar investirajo v gospodarsko dejavnost na območju občine Veržej,

·  fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

 

5. člen

Za podjetje upravičeno do pomoči po tem pravilniku se šteje:

·  samostojni podjetnik posameznik,

·  mikropodjetje, ki izpolnjuje dve od teh meril (povprečno število zaposlenih ne presega deset; čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000,00 EUR in vrednost aktive ne presega 350.000,00 EUR.

·  majhno podjetje, ki ni podjetje po prejšnji alineji, in ki izpolnjuje dve od navedenih meril (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50; čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000,00 EUR, in vrednost aktive ne presega 4.000.000,00 EUR).

Podatki glede števila zaposlenih in finančnih zneskov so podatki, ki se navezujejo na zadnje potrjeno računovodsko obdobje in se izračunajo na letni osnovi. Višina prometa se izračuna brez davka na dodano vrednost (DDV) in drugih posrednih davkov).

 

6. člen

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:

·  So v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,

·  So v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 – sklep US, 93/02 – Odl. US, 31/07, 38/07 – sklep US in 58/07 – Odl. US),

·  So v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,

·  Sodijo v sektorje kmetijstva ribištva, ribogojstva in premogovništva,

·  Nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,

·  Nimajo poravnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

 

7. člen

Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil.

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca.

Upravičenec mora dokazato v pisni obliki o drugih pomočeh de minimis, ki jih je že prejel na podlagi te ali drugih uredb deminimis v predhodni 2 (dveh) poslovnih letih in v tekočem letu.

 

8. člen

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

·  eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

·  eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

·  pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

·  eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,

·  podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.

 

9. člen

Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000,00 EUR, če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.

 

10. člen

Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij ali subvencioniranja obrestne mere.

Ob prejemu dotacije  državne pomoči deminimis bo prejemnik prejel pisno obvestilo v skladu z Uredbo 1407/2013.

 

11. člen

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 25 % upravičenih stroškov.

 

II. Ukrepi pomoči

 

12. člen

Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:

1.  sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

2.  sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih,

3.  sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja,

4.  sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

5.  sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,

6.  sofinanciranje stroškov promocije.

 

13. člen

Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

 

14. člen

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so:

·  stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,

·  stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

·  stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,

·  stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje,

·  stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:

·  stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,

·  stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo nematerialne investicije.

 

15. člen

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.

 

16. člen

Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih

Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.

 

17. člen

Upravičeni stroški so:

·  stroški inštruktorja,

·  stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,

·  stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in/ali odličnost poslovanja.

 

18. člen

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo izdelane strateške razvojne dokumente podjetja, vključno z letnim programom usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov.

 

19. člen

Sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja

Namen pomoči je spodbujanje:

·  povezovanja med podjetji in z institucijami znanja za prenos in ustvarjanje novih znanj,

·  izboljšanja konkurenčnih prednosti in tržnega položaja povezanih podjetij,

·  razvoja novih skupnih proizvodov in/ali storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe,

·  razvoja skupne blagovne znamke.

 

20. člen

Upravičeni stroški so:

·  stroški za svetovanje pri pripravi skupnih programov za povezovanje podjetij,

·  stroški za svetovanje in razširjanje specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov,

·  stroški za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov in/ali storitev,

·  stroški za promocijo novih skupnih proizvodov in/ali storitev,

·  stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov,

·  stroški vodenja skupnega programa povezovanja.

 

21. člen

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki se povezujejo z najmanj dvema podjetjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi s tem sklenila dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj. Stroški podjetij, ki ne sodijo med upravičence iz 4. člena tega pravilnika, vendar sodelujejo v povezovanju, niso upravičeni stroški za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika.

 

22. člen

Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

 

23. člen

Upravičeni stroški so:

·  stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač,

·  stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač,

·  stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.

 

24. člen

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.

 

25. člen

Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.

 

26. člen

Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih

Namen pomoči je ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij v inkubatorjih in parkih.

 

27. člen

Upravičeni stroški so:

·  stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, blagovne znamke),

·  stroški izdelave prototipa,

·  stroški razvoja novega proizvoda in/ali storitve,

·  stroški raziskave tržišča,

·  stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in/ali storitve,

·  stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.

 

28. člen

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo sklenjeno pogodbo z upravljavcem parka oziroma inkubatorja. Prijavitelj je lahko samostojni podjetnik posameznik ali podjetje, ki je ustanovljeno največ pet let od datuma oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v poslovni register).

 

29. člen

Sofinanciranje stroškov promocije

Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.

 

30. člen

Upravičeni stroški so:

·  najetje, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.

 

31. člen

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.

 

III.  Način dodeljevanja

 

32. člen

Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.

Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe.

 

33. člen

Besedilo in pogoje razpisa določi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi občinska uprava.

 

34. člen

Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

 

35. člen

Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo. Upravičenec do pomoči je obveščen, da je prejel pomoč po pravilu »de minimis«.

Občinska uprava v okviru obravnave vloge za subvencijo lahko prosilca obišče in preveri njegove navedbe iz vloge za subvencijo ter zahteva dodatna dokazila.

 

36. člen

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila po, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog odbora upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

IV. Končna določba

 

37. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 440-3/2021-4

Datum: 7.10.2021

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan