Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram (MUV, št. 14/96) in 24. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, 11/95) je občinski svet občine Rače-Fram na 30. redni seji, dne 30. januarja 1998 sprejel
 
 
SKLEP
 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram za leto 1998
 
 
1. člen
 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače - Fram se določi v višini 0.036 SIT.
 
 
2. člen
 
Vrednost točke velja od 1. januarja 1998 dalje.
 
 
3. člen
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
Frido Krneža, s.r.
 
 
Štev.: 062-02-30/98
 
 
Datum: 3. februar 1998