New Page 2

a podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) je Občinski svet občine Borovnica na 18. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju javne porabe  v Občini Borovnica do 30. 6. 2001

1. člen

Začasno financiranje nalog Občine Borovnica, ki je po sklepu župana trajalo od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001, se podaljša za obdobje od 1. aprila 2001 do 30. junija 2001 oziroma do sprejetja proračuna za leto 2001.

2. člen

Začasno financiranje poteka na podlagi proračuna za leto 2000, za iste programe kot v letu 2000.

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višini, ki je bila porabljena v istem obdobju lanskega leta, to je do višine 61,760.383,21 SIT.

4. člen

V tem obdobju plačane obveznosti se po poteku začasnega financiranja vključijo v proračun tekočega leta.

Št. 066/3-18/2-231/00

Borovnica, dne 29. marca 2001.

Župan

Občine Borovnica

Alojz Močnik l. r.