New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 9. 7. 2008 sprejel

O D L O K

o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu in zastavi Občine Zreče

1. člen

V 17. členu Odloka o grbu in zastavi Občine Zreče (Uradni list RS, št. 57/95) se v prvem odstavku nadomesti besedilo »z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« z besedilom »z globo 300 evrov«.

V drugem odstavku 17. člena se nadomesti besedilo »z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev« z besedilom »z globo 100 evrov«.

V tretjem odstavku 17. člena se nadomesti besedilo »z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« z besedilom »z globo 100 evrov«.

V četrtem odstavku 17. člena se nadomesti besedilo »z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev« z besedilom »z globo 50 evrov«.

2. člen

V 18. členu odloka se doda drugi odstavek z besedilom »Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojna občinska inšpekcija.«

3. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00700-4/2008-6

Zreče, dne 9. julija 2008

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.